שער הגלגולים
 Врата воплощений1. Сын человеческий, когда родился, дают ему Душу!

2. Гильгуль, Ибур и Левират.

3.а. Исправленные и неисправленные Ницуцим в воплощениях.

3.б «Душой моей стремлюсь к Тебе ночью».

4. Двойной Гильгуль.

5. Различия между двойным Ибуром и двойным Гильгулем.

6. Источник Новых и Старых Нэшамот.

1. Иди, смотри. Сын человеческий, когда родился, дают ему Душу!


הקדמה א

ונתחיל מ"ש חז"ל כי חמשה שמות יש לנפש, וזה סדרם ממטה למעלה, נפ"ש, רו"ח, נשמ"ה, חי"ה, יחיד"ה. ואין ספק כי לא נפל קריאת השמות הנזכרות, במקרה ובהזדמן. אמנם דע, כי האדם עצמו, הוא הרוחניות אשר בתוך גוף, והגוף הוא לבוש האדם, ואיננו האדם עצמו. וכמש"ה

על בשר אדם לא ייסך,

וכנזכר בזוהר פרשת בראשית דף כ' ע"ב. ונודע כי האדם מקשר כל ד' עולמות אבי"ע, ולכן בהכרח הוא שיהיו בו חלקים מכל הארבעה עולמות, ואלו החלקים כל חלק מהם, נקרא בשם אחד מן החמשה שמות הנז' שהם נרנח"י כמו שיתבאר. ולא ברגע אחד זוכה לקחת כלם, רק כפי זכיותיו. ובתחלה נוטל חלק אחד הגרוע שבכלם, והוא הנקרא נפש. ואח"כ אם יזכה יותר, יקח גם את הרוח. וכמבואר בכמה מקומות בספר הזוהר, מהם בפרשת ויחי, ומהם בפרשת תרומה, ובפרט בריש פרשת משפטים דף צ"ד ע"ב, וז"ל, ת"ח,

בר נש כד אתייליד, יהבין ליה נפש וכו'.

ואחר שנתבאר זה, צריך שנודיעך עתה קצת הקדמות בענין דרוש הנזכר:


И начнём с того, что написано нашими мудрецами, что есть пять имён у Души (נפ״ש), и это их порядок снизу вверх, НэФе״Ш (נפ״ש) РУа״Х (רו״ח) НэШаМ״А (נשמ״ה) ХаИ״А (חי״ה) ЙаХИД״А (יחיד״ה). И нет сомнения, что выбраны наименования упомянутых имён, не случайно и по воле случая. Однако знай, что Адам сам по себе (האדם עצמו), -- это духовность (רוחניות), которая внутри Гуф (גוף), а Гуф -- это одеяние (לבוש) Адама, и оно не Адам сам по себе (האדם עצמו). И как сказано в писании:

«Тела прочих людей не должно помазывать им» (Исход 30:32),

и как уже упоминалось в Зоар Глава Берешит страница 20. И известно также, что Адам включает (מקשר) все четыре мира АБЕ״А (עולמות אבי"ע), и поэтому обязательно то, что будут в нём части (חלקים) из всех четырёх миров, и эти части, и каждая часть из них, называется по имени одного из пяти упомянутых имён и это: НаРаНХа״Й (נרנח״י), как будет пояснено. И не за один момент (רגע) удостаивается (זוכה) приобрести (קחת) их все, а только соответственно своей духовной чистоте (זכיותיו). Сначала обретает (נוטל) первую часть, наихудшую среди всех их, и она называется Нефеш (נפש). А если, после того как удостоится более, приобретёт (יקח) также Руах (רוח). И как было объяснено в некоторых места в Книге Зоар, и в Главе Ваихи, и также в Главе Трума, и в частности, в прологе Главаы Мишпатим (страница 94). Цитата:

«Иди, смотри, сын человеческий когда родился, дают ему Нефеш и т.д.».

И теперь, после того, как это было выяснено, необходимо предварительно вкратце уточнить относительно приведенных толкований.


ענין נר"ן וכו', וחלוקא דרבנן, נתבאר עניינם באורך בש"ד, שער הפסוקים בפסוק

ומעיל קטן תעשה לו אמו (שמואל א' ב').

וגם נתבאר בש"ה שער המצות, בפרשת ויחי בדיני האבילות ע"ש, ועוד נחדש:


Относительно НаРа״Н и т.д, и облачения Высших (חלוקא דרבנן) «халат мудрецов», были выяснены их значения подробно в статье 4 Врата Высказываний (שער הפסוקים) в стихе:

«Верхнюю одежду малую делала ему Мать его» (Самуил 1, 2).

А также было выяснено в статье 5 Врата Молитв, в Главе Ваихи, в законах траурных обычаев, Субботнего вечера, и Новолуния:


דע, כי כל הנפשות הם מעולם העשיה בלבד, וכל הרוחות הם מעולם היצירה, וכל הנשמות הם מעולם הבריאה. אמנם רוב בני אדם, אין להם כל החמשה חלקים, הנקראים נר"ן וכו', רק חלק הנפש בלבד, אשר היא מן העשיה. אבל גם בזה יש מדרגות רבות, והוא, כי הנה העשיה עצמה, נחלקת לחמשה פרצופים, הנקראים - א"א, ואו"א, וזו"ן. והנה האדם טרם שיזכה להשיג רוחו, אשר מעולם היצירה, צריך שיהיה שלם בכל חמשה פרצופי נפש העשיה:


И знай, что все Нефешот (נפשות) только от Мира Асия (עולם העשיה), а все Руахот (הרוחות) от Мира Ецира, и все Нэшамот (הנשמות) -- от Мира Брия. Однако большинство Сыновей Адама, не имеют всех пяти частей, называемых НаРа״Н и т.д., а только часть Нефеш, Т.к. она из Асия. И также в ней есть много ступеней (מדרגות). Потому что Асия сама подразделяется (נחלקת) на пять парцуфим, называемые – А״А (Арих Анпин), и Ав״И (Аба вэ-Има), и Зо״Н (Зеир Анпин и Нуква). И вот Адам, прежде чем удостоится (יזכה) получить (השיג) свой Руах, от Мира Ецира, необходимо, чтобы был цельным во всех пяти парцуфим Нефеш дэ-Асия.


ואע"פ שנודע, שיש מי שנפשו מן מלכות דעשיה, ויש מן יסוד דעשיה וכו', עכ"ז צריך שיתקן כל איש ואיש כל כללות עולם העשיה, ואח"כ יוכל לקבל רוחו אשר מן היצירה, לפי שהיצירה גדול מכל העשיה כלה. וכן עד"ז כדי להשיג נשמתו אשר מן הבריאה, צריך שיתקן האדם כל חלקי רוחו בכל היצירה, ואח"כ יוכל לקבל נשמתו אשר מן הבריאה, ולא יספיק לו כאשר יתקן מקום פרטי, שבו נאחז שרש נשמתו, רק צריך שיתקן כנזכר, עד שיהיה ראוי אל כל העשיה, ואז ישיג רוח היצירה. ועד"ז בשאר העולמות. פירוש הדברים, שיעסוק בתורה ובמצות, אשר היא כפי ערך העשיה כלה, ולא יספיק כפי פרטיות מקום אחיזת נפשו, והרי זה בבחי' קיום התורה והמצות:


И, несмотря на то, что известно, что есть те Души (נפש), которые из Малхут дэ-Асия, и есть из Есод дэ-Асия и т.д., -- несмотря на всё это, необходимо чтобы каждый человек исправил (יתקן) вцелом весь Мир Асия, и после этого сможет получить свой Руах из Ецира, потому как Ецира больше чем весь Асия. И также согласно этому, чтобы получить Нэшамот из Брия, необходимо чтобы исправил Адам все части его Руах во всём Ецира. А после того сможет получить (השיג) его Нэшамот из Брия. И не будет достаточно для него исправить частные места, в котором держится корень его Нэшамот. А необходимо чтобы исправил всё, как упомянуто, пока не будет достоен всего Асия, а затем обретёт Руах Ецира. И таким же образом в остальных Мирах. Значение вещей (פירוש הדברים), которые объясняются в Торе и в Заповедях, соответствует (ערך) ценности всего Асия, и соответственно не будет достаточно (исправить) частное место опоры его Нефеш. Ведь этот (Асия) в качестве осуществления Торы и Заповедей.


וכן אם חטא ופגם באיזה מקום של העשיה, אע"פ שאיננו מקום אחיזת נפשו, צריך לתקנו. האמנם אם איזה נפש אחרת חסר מלעשות איזו מצוה, אשר היא מעולם העשיה, או אם עשה שום עבירה ופגם בה, אין זה מחוייב לתקן חסרון מצוה, או פגם של עבירה זולתו, אא"כ היו שניהם ממקום אחד, כמו שיתבאר לקמן בע"ה. או אפשר, כי אין שם תקון נופל, אלא בתקון פגם עבירה בלבד, ולא בעשיית קיום כל רמ"ח מצות עשה. או אפשר, והוא הנכון, כי דרך משל, מי שהוא ממלכות דנוקבא דעשיה הנקראת נפש דעשיה, צריך שיתקן כל המלכיות דרוח, ונשמה, וחיה, יחידה של העשיה. והנה מי שלא תקן רק מלכות של עשיה, אין בו רק נפש מן הנפש שבעשיה. ומי שתקן גם ז"א דעשיה, יהיו בו נפש רוח מן העשיה. ואם תקן גם אימא דעשיה, יהיו בו נר"ן מן העשיה. וכן עד"ז, עד שנמצא, כי מי שתקן כל חמשה פרצופים דעשיה, יש לו נרנח"י, וכל המשה בחינות אלו, כל בחינה מחמשתן, שלימה בשלשה חלקיה, שהם עבור, ויניקה, ומוחין כנזכר בפסוק

ומעיל קטן תעשה לו אמו

וגו', נקראת נפש שלימה דעשיה, ואז יזכה אל הרוח מן היצירה. וגם בחלק זה הנקרא רוח, יש בו כל חמשה מדרגות הנז', וכלם נקראים רוח שלם דיצירה. וכן עד"ז בנשמת הבריאה. וכן בחיה. וכן ביחידה. ואין להאריך בזה עתה:


А также если есть грех (חטא) и порча (פגם) в каком-либо месте из Асия, несмотря на то есть у него место для опоры (מקום אחיזת) его Нефеш, необходимо исправить его. И иначе, если у какой-то Души нехватка из-за неисполнения какой-то заповеди, соответствующей Миру Асия. Или, если сделаны какие-либо прегрешения (עבירה) и порча (פגם) в ней, то обязана исправить недостаток заповеди, или ущерб (פגם) от иных прегрешений (עבירה), как если бы они были оба из одного места, как будет пояснено далее с Божьей помощью. Или, возможно, что есть исправление павшего (נופל), но только в исправлении ущерба прегрешения (פגם עבירה), а не при выполнении всех исполняемых 248 заповедей (מצות עשה). Но это возможно последовательно, как, например, тот кто от Малхут дэ-Нуква дэ-Асия (ממלכות דנוקבא דעשיה) называемая Нефеш дэ-Асия (נפש דעשיה), необходимо чтобы он исправил все Малхуёт дэ-Руах, и Нэшама, Хая и Йахида (мира) Асия. А вот тот, кто исправил только Малхут дэ-Асия, есть в нём только Нефеш из Нефеш (נפש מן הנפש), что в Асия. И тот кто исправил также З״А дэ-Асия, будут в нём Нефеш Руах из Асия. А если исправил также Има дэ-Асия, будут в нём НаРа״Н из Асия. И также согласно этому примеру, до того как обнаруживаем, что тот, кто исправил все пять парцуфим дэ-Асия, есть у него НаРаНХа״Й, и все пять бхинот эти, все они -- (одна) бхина из их пяти, восполненная в трёх её частях (חלקיה), таких как: Ибур (עבור), Еника (יניקה) и Мохин (מוחין), как упомянуто в стихе:

«Верхнюю одежду малую делала ему Мать его»

и т.д. -- (Бхина), называемая цельная Нефеш дэ-Асия (נפש שלימה דעשיה). Затем человек удостаивается Руах из Ецира. В этой части, называемой "Руах", есть также все пять упомянутых ступеней, и вместе они называются цельный Руах дэ-Ецира (רוח שלם דיצירה). Также, согласно этому примеру, и в Нэшамот Брия, и в Хая (חיה), и в Йахида (יחידה). В этом нет более места дополнительным комментариям.


ועתה צריך שנבאר, חלוק אחד שיש, בין הנפש של העשיה, אל שאר החלקים, שמן היצירה, והבריאה, והאצילות. ובזה יתבאר ג"כ תימא גדולה, שאיך אפשר שמי ששרשו במלכות דעשיה, יוכל לעלות עד הכתר דעשיה כנזכר, שא"כ נמצא, שכיון שכל בני ישראל מוכרחים להתגלגל, עד שיושלמו בכל נרנח"י, נמצא שמוכרח הוא שכלם יתעלו בכתר דעשיה, ובכתר דיצירה, ובכתר דבריאה. וכל שאר הבחינות יהיו בטלים. ואמנם זה לא יעלה על הדעת, כי פשוט הוא אצלינו, כי יש מבני ישראל אנשים מבחי' מלכות, ויש מן היסוד וכו', כנזכר בתחלת ספר התקונים,

דאית בהו ראשי אלפי ישראל מצד הכתר, וחכמים מצד החכמה, ונבונים מן הבינה:


Теперь необходимо выяснить одно различие (חלוק) между Нефеш дэ-Асия и остальными частями (החלקים) от Ецира, Брия и Ацилут. И раскрыть этим великую возможность, чтобы некто, чей корень (שרש) в Малхут дэ-Асия, смог подняться (עלות) до Кетер дэ-Асия, как упоминалось. Поскольку все Бнэй Исраэл вынуждены воплощаться (התגלגל), пока не восполнятся (יושלמו) во всём НаРаНХа״Й (נרנח"י), очевидна необходимость вознестись (יתעלו) всем им в Кетер дэ-Асия, и в Кетер дэ-Ецира, и в Кетер дэ-Брия. А все остальные бхинот будут бездействующие (יהיו בטלים). И хотя то превосходит всякое понимание, из сыновей Исраэль просто есть люди из категории Малхут, а есть из Есод и т.д., как упоминалось в начале книги Тикунэй Зоар:

Т.к. есть в них главы (ראשי) колен Исраэля со стороны Кетер, и мудрецы (חכמים) со стороны Хохма, и благоразумные (נבונים) от Бины.


ואמנם באור ענין זה הוא תלוי במה שנבאר, כי יש חלוק בין העשיה, לשאר שלשה העולמות שלשתם ביחד. והוא באופן זה, דע, כי בענין העשיה לבדה, הוא באופן זה, כי מי ששרשו במלכות דעשיה, פשוט הוא, כי נפשו היא במלכות דעשיה בדוקא, אמנם עכ"ז, ע"י תקון מעשיו, מזדככת נפשו, מדרגה אחר מדרגה, עד שתתעלה היא עצמה בכתר דעשיה, ותוכלל ותתעלה עד שם ממש. אבל עכ"ז שעלה עד הכתר דעשיה, עדיין שם איננו רק בבחי' מלכות דכתר דעשיה, כי אין שרשו אלא מבחי' מלכות, אבל מוכרח הוא שצריך שיזדכך עד שיעלה עד הכתר דעשיה ממש, אע"פ שעדיין אז איננו נקרא, רק מבחי' מלכות דכתר דעשיה. ועל דרך זה בשאר מדרגות העשיה, כי איננו נקרא רק בבחינת מלכות של המדרגה ההיא:


Как уже выяснено, есть различие между Асия и остальными тремя Мирами в совокупности. И здесь речь идёт только относительно Асия. Тот, чей корень (שרש) в Малхут дэ-Асия, его Нефеш исключительно в Малхут дэ-Асия, и его содеянное исправление поступеньчато очищает (מזדככת) Нефеш, до ее (Нефеш) поднятия (תתעלה) и размещения (תוכלל) в Кетер дэ-Асия в реальности. И хотя поднялся до Кетер дэ-Асия, до сих пор там пребывает только в качестве Малхут дэ-Кетер дэ-Асия, потому что её корень только из категории Малхут (בבחי' מלכות). И он вынужден очистится (יזדכך) до того как поднимется до Кетер дэ-Асия в действительности. И несмотря на то, даже тогда всё ещё называется бхиной Малхут дэ-Кетер дэ-Асия. подобным образом в остальных ступенях Асия, потому что и они называются только в качестве Малхут той ступени.


ואמנם ביצירה ובריאה ואצילות אין הדבר כן, אמנם מי ששרש רוחו במלכות של היצירה, ותקן והשלים המדרגה הזאת, כאשר יזדכך ויתקן גם היסוד דיצירה, אז יקבל ג"כ רוח אחד מן היסוד דיצירה ממש, והרוח הראשון אשר לו מהמלכות דיצירה, נשאר למטה במלכות דיצירה, כי שם מקומו. וכן כשישלים גם ההוד דיצירה, יניח גם את הרוח הב' אשר לו מן היסוד ביסוד דיצירה, ויקבל רוח א' מן ההוד דיצירה. וכן עד"ז עד הכתר דיצירה. לפי שכיון שתקן את נפשו בכל מדרגות עשיה, יש בו יכולת לקבל רוח, מכל חלקי היצירה כלה, וכן הענין בבחי' הנשמה, אשר לו מן הבריאה:


Однако в Ецира, Брия и Ацилут это не совсем так. Ведь, тот, чей корень Руах в Малхут Ецира, исправив и завершив эту ступень, и очистившись и исправив Есод дэ-Ецира, в действительности получает один Руах из Есод дэ-Ецира. А первый Руах от Малкут дэ-Ецира, остается внизу в Малхут дэ-Ецира, потому что там его место (מקומ). А когда усовершит Ход дэ-Ецира, оставит второй свой Руах из Есод в Есод дэ-Ецира и получит первый Руах из Ход дэ-Ецира. И так, по этому подобию до Кетер дэ-Ецира. Ведь поскольку он исправил его Нефеш во всей ступени Асия, имеет возможность получить Руах из всех частей всей Ецира, и такой же процесс относительно Нэшама, которая у него от Брия.


וצריך שנבאר טעם אל האמור, והוא, לפי שהעשיה היא למטה בכל העולמות, ולכן היא נתונה שם בין הקליפות הסובבים אותה, ולכן אע"פ שכבר האדם תקן נפשו, כפי בחי' מקום שרשו אשר בעשיה, עכ"ז אם יניחנה שם, יש פחד אולי יתאחזו בה הקליפות אשר שם, ולכן צריך שיזדכך מעשיו יותר ויותר, עד שיעלנה למעלה למעלה כל מה שיוכל, עד מקום שרשו בכתר דעשיה. ואמנם היצירה, מכ"ש שאר העולמות שלמעלה ממנה, אין שום פחד מאחיזת הקליפות אשר בעולם העשיה, ולכן כיון שתקן את רוחו בשרשו אשר ביצירה, הנה אם יתקן יותר, אז ישאר רוחו הראשון שם במקום שרשו, ויקנה רוח שני יותר עליון מלמעלה, ואין צריך להעלות את רוחו הראשון למעלה, כי אין שם פחד:


Необходимо пояснить сказанное. Поскольку Асия ниже всех Миров, он находится там в окружении (הסובבים) Клипот (קליפות). Поэтому, несмотря на то, что человек уже исправил свою Нефеш соответственно уровню места ее корня (בחי' מקום שרשו) в Асия, всё же, если останется там, есть страх и вероятность, что Клипот, которые там, прихватятся (הִתאַחֵד) к ней. Поэтому она нуждается в очищении содеянного (עשיה) всё больше и больше, до того, что поднимется выше вверх, как только сможет, до места, где ее корень в Кетер дэ-Асия. Однако Ецира (יצירה) и тем более остальные Миры выше неё не имеют никаких угроз от схватывания (הֶאֱחִיז) Клипот, которые в Мире Асия, из-за того, что исправил его Руах в его корне в Ецира, и если исправится более, тогда останется его первый Руах (רוחו הראשון) там, в месте его корня, и приобретёт второй Руах (רוח שני), более высший. И нет необходимости поднимать его первый Руах вверх, потому что нет там страха (клипот).


וז"ס פסוק (שמואל ב' י"ד)

ולא ישא אלהים נפש וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח

וגו'. כי כל המחשבות אשר הוא חושב, הוא לבחי' הנפש בלבד, יען היא בעשיה, ויש פחד אולי ידח ממנו נדח, בשביל הקליפות אשר שם. ואמנם התקון אשר הוא עושה אל הנפש מפחד הנזכר הוא, כי לא ישא אלהים נפש. פירוש כי אין השי"ת נושא ומגביה לאדם, לתת לו נפש אחרת יותר מעולה ממה שהוא שרשו, לפי שאם היה עושה כן, היה צריך שתשאר נפשו הראשונה למטה במקומה, והיתה נדחת נדח בקליפות אשר שם, ולכן איננו נותן לו נפש אחרת יותר נשואה וגבוהה, רק הנפש הראשונה לבדה, היא עצמה העולה למעלה כפי מעשיו, עד כתר דעשיה, ואין לו נפש אחרת זולתה. משא"כ ביצירה ושאר העולמות, כי רוחו או נשמתו וכו' נשאר למטה במקום שרשו, ומרויח רוח אחר יותר עליון, כפי תקון מעשיו כנזכר. וז"ס הקדמה נודעת, כי כל אדם יכול להיות כמרע"ה, אם ירצה לזכך מעשיו, לפי שיכול לקחת לו רוח אחר יותר גבוה, עד רום היצירה, וכן נשמה מרום הבריאה וכו':


И это внутренний смысл стиха (Шмуэль 2:14)

«Но Бог не желает погубить (ישא) душу (נפש) и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и отверженного»

и т.д., потому что все замыслы (מחשבות), которые Он замышляет, только о Душе (נפש), которая в Асия. И есть опасение, что отвергнет от себя отверженного из-за Клипот, пребывающих там. И хотя исправление, которое он производит над Нефеш из опасения, Он напоминает, что Бог не желает погубить душу. Это означает, что Он, Благословенно Имя Его, не возвышает (נושא) и возвеличивает (מגביה) человека, давая ему Нефеш иную, более возвышенную от той, где его корень. Потому что, если бы сделал так, то должна была б остаться его первая Нефеш внизу на её месте, и был бы отторгнут отверженный в Клипот, которые там. И потому не даёт ему Нефеш иную более возвышенную (נשואה) и высокую (גבוהה), но лишь первую Нефеш (הנפש הראשונ) и только. Она сама по себе поднимается вверх соответственно содеянному до Кетер дэ-Асия, и нет у него Нефеш иной кроме неё. Все иначе в Ецира и остальных Мирах. Потому что его Руах или его Нэшама и т.д. остались внизу в месте его корня, и после приобретает более высший Руах, соответственно содеянному исправлению, как упоминалось. Это внутренний смысл введения, как известно, потому что все люди могут быть как Моше, «Учитель наш, Мир ему!», если захотят (רצה) очистить содеянное, потому как после могут приобрести (קחת) себе Руах более высокий (גבוה), до высоты Ецира, и также Нэшама от вершины Брия и т.д..


גם בזה תבין ענין המפורסם בדברי רז"ל, כי רוחיהון דצדיקייא או נשמתיהון, באים ומתעברים באדם, בסוד הנקרא עיבור, לסייעו בעבודת השי"ת, וכמ"ש במדרש הנעלם מכתיבת יד,

על הבא ליטהר מסייעים אותו, ר' נתן אומר נשמתם של צדיקים, באות ומסייעים אותו.

וכמ"ש בהקדמה פרשת בראשית בספר הזוהר, על רב המנונא סבא, שבא אצל ר"א ורבי אבא, כדמות טעין חמרי וכו':


Также в этом пойми знаменитый вопрос в речах Мудрецов, что их Духи (רוחיהון) праведников или Души (נשמתיהון) приходят и зачинают (מתעברים) в человеке в тайне (בסוד), называемой Ибур (עיבור), чтобы помочь в служении (בעבודת) Ему Благословенное Имя Его, и как написано в Мидраш а Неелам записанном отруки (в виде рукописного манускрипта),

«Приходящему очиститься, помогают ему!». Раби Натан сказал: «Души их праведников, приходят и помогают ему».

И как написано во введении Главы Берешит в Книге Зоар, о раве Амнуне Саба (старейшина), который пришел к раби Элиэзер и раби Аба, когда встретили погонщика ослов и т.д.


והנה אין ספק, כי רוחיהון ונשמתיהון דצדיקים, הם גנוזות וצרורות בצרור החיים, כל אחד במקום שרשו הראוי לו, את ה' אלהיהם ואינם יורדים ממקומם כלל. אבל אותם הרוחין הראשונים שנשארו למטה, בכל בחינה ומדרגה שביצירה, ולא עלו עד למעלה כנזכר, הם היורדים ומתעברים באדם, לסייעו כנזכר, והרוח העיקרי היותר עליון מכולם שקנה ע"י מעשיו, הוא הצרור לעד בצרור החיים, ואינו זז משם, וכן עד"ז בנשמה וח"י:


Без сомнений, Духи (רוחיהון) и Души (נשמתיהון) праведников (דצדיקים) скрыты (גנוזות) и увязанны (צרורות) в узле Жизни (צרור החיים), каждый в месте его корня, достойном его. Господь Бог их не спускает их с их места вообще. Кроме их первых Руахин (הרוחין הראשונים), которые остались внизу, в каждой бхине и на каждой ступени в Ецира, и не поднялись вверх до того, как упоминалось. Они спускаются и зачинают (מתעברים) в человеке, чтобы помочь, как упоминалось. А основной Руах (הרוח העיקרי), наиболее высший (עליון) из всех их, который приобрели с помощью содеянного, он навсегда вплетен (הצרור) в узле Жизни (צרור החיים), и не уходит оттуда. И также согласно этому примеру в Нэшама и Хая-Йахида.


עוד יש טעם שני אל מש"ל כענין החלוק שיש בין העשיה אל שאר העולמות, והוא, כי נודע כי כל העולמות הם כללות י"ס בלבד, והנה העשיה כלה איננה רק ספירה אחת לבדה, והיא ספירת המלכות. ולכן הנפש אשר משם, יכולה לעלות היא עצמה עד הכתר דעשיה, כי הכל ספירה אחת, אבל היצירה היא בחינת ששה ספירות חג"ת נה"י כנודע, והם בחינות נפרדות זו מזו, ולכן מי ששרשו ממלכות דיצירה, אע"פ שנתקן, אין יכול לעלות ולהכלל ולעמוד למעלה בימוד דיצירה, ולכן צריך שישאר למטה, ויקנה רוח חדש מן היסוד דיצירה, אם ירצה לעלות שם, ע"י מעשיו הטובים. וכן עד"ז בשאר שש קצוות שביצירה כנזכר:


Есть ещё другой смысл сказаного выше касательно различия между Асия и остальными Мирами. Как известно, все Миры в целом -- 10 сфирот. А вот весь Асия -- это только одна сфира, и это сфира Малхут. И поэтому Нефеш, которая оттуда, может подняться сама по себе до Кетер дэ-Асия, потому что это всё -- одна сфира. Но Ецира -- это бхина из шести сфирот ХаГа״Т НэХ״И (חג"ת נה"י), как известно. Это отделённые (נפרדות) одна от другой бхинот. И поэтому тот, чей корень от Малхут дэ-Ецира, несмотря на исправленность не может подняться (לעלות), включиться (להכלל) и стать вверху в Есод (ימוד) дэ-Ецира. Поэтому должен остаться внизу, и (должен) приобрести (קנה) новый Руах (רוח חדש) из Есод дэ-Ецира (יסוד דיצירה), если захочет подняться туда с помощью добрых поступков. И также по этому примеру в остальных шести сторонах (קצוות) Ецира, как упоминалось.


דע, כי כמו שנתבאר אצלינו, שבכל עולם ועולם יש חמשה פרצופים, א"א, ואו"א, וזו"ן. כך יש כנגדם חמשה בתי' בנשמות האדם, והם בסדר זה ממטה למעלה, נרנת"י. והנה הנפש ההיא, מנוקבא דז"א. והרוח, מז"א, והנשמה, מאימא. וחיה, מאבא, שהוא חכמה, כי שם מקום החיים, כנודע בסוד

והחכמה תחיה בעליה.

והיחידה, מא"א, הנקרא כתר, לפי שהוא יחיד ומיוחד, מכל שאר הספירות, שאין לו נקבה, כנודע מפסוק

ראו עתה כי אני אני הוא,

הנדרש בסה"ז פרשת בראשית:


Знай, как было выяснено, что в каждом Мире есть пять парцуфим (פרצופים), А״А (א"א), Ав״И (או"א) и Зо״Н (זו"ן). Соответственно им есть пять бхинот в Душах (נשמות) Адама. По порядку снизу вверх: НаРаНХа״Й.

Видите ныне, что это Я, Я
(Второзаконие 32:39),

истолковано в Книге Зоар Глава Берешит.


ודע, כי אחר שהאדם זכה ליקח נר"ן, ואח"כ פגם בהם ע"י חטאו, ולכן יצטרך לחזור בגלגול לתקן את אשר עוות, הנה בחזרתו לבא בגלגול, ותבא בו הנפש, אע"פ שתקן את הנפש הזאת, אין הרוח שלו נכנס ובא אצלו, לפי שהרוח הוא פגום, ואיך ישרה וינוח על הנפש הנתקנת, ולכן הרות ההוא יבא בגלגול באדם אחד, מורכב על נפש הגר. וכן הנשמה באופן זה. והנפש שנתקנה לגמרי, תבא לו רוח אחד מתוקן, של איזה צדיק שנתדמה אליו במעשיו הטובים בפרטם כיוצא בהם, והוא אליו תמורת רוחו של עצמו ממש. וכן עד"ז אם תקן גם רוחו לגמרי, תבא לו נשמת איזה צדיק כנזכר, ותהיה אליו תמורת נשמתו ממש. וז"ס מ"ש חז"ל

גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם כו'.

והנה כאשר יפטר האיש הזה מן העולם, תלך נפשו עם הרוח ההוא, ועל ידו תקבל השפע הראוי אליה. וכאשר רוחו של עצמו הבאה בגלגול באדם אחר, מורכב על נפש הגר כנזכר, נתקן גם הוא לגמרי, אז הנפש הראשונה אומרת, אלכה ואשובה אל אישי הראשון, כיון שנתקן. וכן הענין בנשמה עם הרוח, אחר פטירת האדם כשחוזרים בגלגול להתקן יחד:


И знай, поскольку человек удостоился (זכה) обрести НаРа״Н и после того нанёс ущерб (פגם) в них по причине его греха (חטא), должен будет возвращаться (חזור) в воплощение (גלגול), исправить то, что извратил (עוות). Так при его возврате в следующий воплощение (גלגול) в него приходит Нефеш, несмотря на то, что исправил эту Нефеш. А его Руах не вошел и не пришел с ней, потому что Руах повреждён (פגום). И каким образом будет господствовать (ישרה) и покоится (ינוח) Нефеш, что была исправлена? А поэтому тот Руах, пришедший в первом воплощении в человека, совмещается (מורכב) с пришедшей (הגר) Нефеш. И таким же образом и Нэшама. И как только Нефеш будет исправлена полностью, к ней придёт первичный исправленный Руах (רוח אחד מתוקן) какого-нибуль праведника (צדיק), которому уподоблена в его добрых деяниях в их частностях, как выходит в неё. И он ей замещает ее собственный Руах. И также, согласно этому примеру, если полностью исправил и свой Руах, придёт к нему Нэшама (נשמת) какого-нибуль праведника, как упоминалось, и у нее будет в замещение (תמורת) ее собственной Нэшама. И это внутренний смысл того, что написано нашими мудрецами:

«Велики праведники при их смерти больше чем при их жизни.»
(Санедрин 47a) т.д..

И вот, когда этот человек покинет Мир, его Нефеш уйдёт с тем Руах, и с его помощью получит изобилие достойное ее. А когда в следующем воплощении его собственный Руах, после того как, соединится с живущей Нефеш, как упоминалось, будет также полностью исправлен, тогда Нефеш первая говорит: «Я пойду, и вернусь к моему первому мужу!», так как он исправлен. Такая же ситуация у Нэшама с Руах, после кончины человека, когда вернутся в воплотиться исправляться совместно.

הקדמה ב

2. Гильгуль, Ибур и Левират.

בסדר כניסת הנר"ן באדם, בתחלת גלגוליהם בפעם הראשונה החדשה, כמו שיתבאר בע"ה. הנה בעת שנולד גוף האדם ויוצא לאויר העולם, נכנסת בו הנפש שלו, ואם יוכשרו מעשיו, יזכה ויכנס בו הרוח בתשלום שנת השלש עשרה שאז נקרא איש גמור כנודע. ואם יוכשרו עוד מעשיו מאז ואילך, נכנסת בו הנשמה בתשלום שנת העשרים, כנזכר בסבא דמשפטים אבל אם לא תקן את הרוח לגמרי, לא תכנס בו הנשמה, ויהיו בו נו"ר בלבד. וכן אם לא תקן את הנפש לגמרי, אין בו רק נפש בלבד, וישאר מבלי רוח ונשמה, וישארו הרוח והנשמה באתר ידוע לקב"ה, ותמן אזדמן דוכתייהו לכל חד וחד מנהון:


О порядке входа новых НаРа״Н в человека в начале их воплощения в первый раз будет пояснено с Б-жьей помощью. Во время рождения Гуф человека при выходе в воздух Мира в него входит его Нефеш. И если он уподобит Творцу (יוכשרו) свои деяния, то удостоится и при исполнении тринадцати лет, когда называется человек завершенный (איש גמור), войдёт в него Руах, как известно. Если же ещё более уподобит свои действия Творцу с тех пор и дальше, входит в него Нэшама при исполнении двадцати лет, как упоминалось в Саба де-Мишпатим (סבא דמשפטים). Но если Руах полностью не исправил, Нэшама не войдёт в него, и в нём будут только Нэ״Р (Нефеш и Руах) (נו"ר). Также, если полностью не исправил Нефеш, то в нём будет только Нефеш без Руах и Нэшама. А Руах и Нэшама остаются на прежнем месте (באתר) у Святого, благословен Он, где каждый из них был приготовлен.


ואמנם אם לא תקן את הנפש לגמרי בפעם א', ונפטר מן העולם, אז צריך שתחזור הנפש ההיא בגלגול, עד כמה פעמים, עד שתזדכך כל צרכה לגמרי, ואז אע"פ שנשלמה, אין הרוה שלה נכנס בה, כיון שלא נתקן הנפש אלא ע"י גלגול, אם לא בדוחק גדול, כמו שיתבאר לקמן בע"ה. ולכן צריך שיפטר מן העולם, ותחזור הנפש להתגלגל, ואז תזכה אל הרוח שלה. ואם יתקן גם הרוח, אז צריך שיפטר מן העולם, ואח"כ יתגלגל, ותבא בו גם הנשמה, ע"ד הנז' בענין הרוח. ואם לא תקן הרוח, צריך שיתגלגלו כמה פעמים הנפש עם הרוח, עד שיתוקן הרוח, ואז ימות האדם, ויחזור ויתגלגל הנפש והרוח וגם הנשמה, עד שיתוקנו שלשתם, ואז אין לו צורך עוד להתגלגל כלל, כי בהיות גם הנשמה נתקנת, הרי הוא אדם שלם כנודע:


И если в первый раз не исправив Нефеш полностью ушел из Мира, тогда нужно вернуться этой Нефеш воплощаться несколько раз до тех пор, пока не очистит всё необходимое полностью. Затем, несмотря на то, что усовершенствовалась, её Руах не войдёт в неё, так как Нефеш была исправлена только с помощью воплощения, разве что с большим трудом, как будет пояснено далее с Б-жьей помощью. Потому нужно устраниться Нефеш из Мира и вернуться воплощаться, и затем удостоиться ей своего Руаха. И если исправит также Руах, тогда нужно ему устраниться из Мира, и после воплощения к нему приходит Нэшама также, как было упомянуто относительно Руах. А если Руах не исправил, нужно чтобы Нефеш с Руах воплотились несколько раз до того, пока не исправится Руах. А затем человек умрёт, и вернутся воплотятся Нефеш и Руах, а также и Нэшама до того, пока не исправятся втроём совместно. И затем ему уже больше не нужно воплощаться вообще, поскольку исправлена и Нэшама, то он Совершенный Человек (אדם שלם), как известно.


אבל צריך שתדע, כי כאשר נתקנה הנפש וחזרה אח"כ לבא בגלגול, כדי לקחת את הרוח שלה כנזכר, כדי לתקן גם אותו, הנה אם באותו גלגול יחטא האדם איזה חטא, אין פגם ההוא פוגם בנפש, כדי שנאמר שצריכה עוד הנפש ההיא להתגלגל פעם אחרת יחידית להתקן ע"ד הנזכר, לפי שכיון שיש שם רוח, הנה הפגם ההוא פוגם ברוח לבדו עד שיתוקן. ולכן אם יצטרך איזה גלגולים אחרים, כדי לתקן את הרוח, באים נפש ורוח ביחד, ומתגלגלים שניהם, עד ישתלם תקון הרוח, ואז יפטר האדם, ויחזור ויתגלגלו הנפש והרוח, גם הנשמה שלשתם ביחד, עד שישתלם גם תקון הנשמה, ואז בגלגולים ההם, אם חטא אדם, אין הפגם פוגם רק בנשמה לבדה, ע"ד שביארנו בענין תקון הרוח:


Но нужно тебе знать, что когда Нефеш была исправлена и вернулась после входа в воплощение, чтобы приобрести ей свой Руах, как упоминалось, чтобы исправить также и его, то, если человек в том воплощении совершит какой-то грех, ущерба Нефеш не нанесет, чтобы было, как сказано, что ещё должна та Нефеш воплощаться другой раз одна для исправления, согластно упомянутому. Ведь поскольку там есть Руах, то тот ущерб портит только Руах до того, как исправится. И поэтому, если будет небходимо какое-то воплощение для исправления Руах, приходят Нефеш и Руах вместе, и они оба воплощаются для завершения исправления Руах. Затем человек покинет Мир и вернутся воплотятся Нефеш, Руах и Нэшама втроём вместе. А если до завершения исправления Нэшама в тех воплощениях человек согрешит,-- испортит только Нэшама, подобно тому, что мы объяснили относительно исправления Руах.


והנה לפעמים יהיה, שהנפש בעת תקון שלה, נשלמה ונזדככה בתכלית גדול, ואז איננה צריכה לחזור להתגלגל עם הרוח, בעת תקון הרוח, אבל הנפש נשארת למעלה במקום הראוי לה בצרור החיים, והרוח לבדו ירד בגלגול לתקן עצמו, והנה אינו יכול לבא יחידי, אלא מלבוש תוך נפש, ולכן הנה הוא מתלבש תוך נפש הגר, כנזכר בסבא דמשפטים, ומתגלגלים יחד שניהם עד שיתקן הרוח הזה, ואז יפטר מן העולם, ויחזור להתגלגל, ואז תתהבר עמו הנפש הראשונה שלו, ויתגלגלו יחד שניהם, כדי לקבל גם את הנשמה שלהם, עד שתתוקן גם הנשמה גם היא. ולפעמים ג"כ יבא הרוח לבדו בגלגול עם הנשמה, עד שתתקן הנשמה, ואז אין לאדם הזה עוד שום גלגול, ויתחברו שלשתם יחד למעלה בצרור החיים כראוי אליהם:


Но иногда случается так, что Нефеш во время исправления завершена и абсолютно полностью очищена, и затем она не должна возвращаться воплощаться с Руах во время его исправления. Нефеш остаётся вверху, в достойном её месте в узле Жизни, а Руах один сам по себе спусткается воплощаться для исправления. Но он не может прийти самостоятельно и облачается внутрь Нефеш. И поэтому он облачается внутрь Нефеш во плоти, как упоминалось в Саба де-Мишпатим (סבא דמשפטים). И они оба совместно воплощаются, пока не исправится этот Руах. Потом (человек) покидает Мир и снова воплощается. И затем соединяется с ним его первая Нефеш, и они оба совместно воплотятся, чтобы получить также их Нэшама и исправить её. А иногда воплощаются приходит только Руах с Нэшама до того как она исправится. И далее у этого человека нет более никаких воплощений, и все трое совместно соединяются вверху в узле Жизни (צרור החיים), как то им следует.


ודע, כי עכ"ז אותה נפש הגר, כיון שנתחברה בעה"ז עם הרוח ההוא, וסייעו להטיב מעשיו, והיתה מרכבה אליו בעה"ז, ועל ידה זכה הרוח ההוא להתקן, לכן גם נפש הגר ההיא, תעלה עם נפש העיקרית של הרוח ההוא, ויהיו שתיהם במדריגה אחת בעה"ב, שכנים יחד, ולא תתפרד ממנה:


И знай, что несмотря на то, что она Нефеш во плоти, соединишись с тем Руах в Олам аЗэ, становится для него словно колесница (מרכבה) в Олам аЗэ, помогая улучшить поступки. И посредством неё тот Руах удостоился исправления. Следовательно Нефеш того человека также поднимется с основной Нефеш того Руах, и они оба будут на одной ступени в Олам аБа совместно соседствовать и не отделятся от неё.


גם דע, כי לפעמים יהיה, שכאשר תתגלגל הנפש לבדה לתקן עצמה, תשתלם כ"כ במעשיה, עד שתזכה אל מדרגת הרוח שלה, והנה אז אין יכולת אל הרוח שלה לבא עמה כנז"ל, לפי שהכלל הוא שאין שניהם או שלשתם יכולים להתמבר יחד בגלגול אחד, אם לא בדוחק גדול, כמו שיתבאר בדרוש אחר, שם, אלא כל אחת תתגלגל לבדה כנז"ל, כי תחלה צריך לתקן הנפש, ואף אשר נתקנה, אי אפשר לרוח לבא עמה, אבל צריך שימות, ואחר כך תחזור הנפש להתגלגל, ואז תזכה אל הרוח. וכן אחר שנתחברו שניהם נפש ורוח, ונתקנו שניהם, אי אפשר שיקבלו הנשמה שלהם, עד שיתגלגלו פעם אחרת, ואז יזכו אל הנשמה:


Знай также, что иногда случается воплотиться исправляться только Нефеш самой по себе, совершенствоваться в поступках до того, что удостаивается ступени Руах. И вот тогда у её Руах нет возможности прийти к ней, как упомянуто мудрецами, потому как есть правило, что они оба или трое не могут пройти в одном воплощении совместно, разве только с большим трудом, как будет пояснено в комментарии после. Но как упомянуто мудрецами, воплотится только лишь одна Нефеш, потому что сперва нужно исправить ее. И, несмотря на то, что исправилась, не возможно Руах прийти к ней, но (человек) вынужден умереть, и после этого Нефеш вернётся воплотиться и удостоиться Руах. И также, после воссоединения и исправления их обоих, Нефеш и Руах, не возможно получить их Нэшама, до того как воплотяся ещё раз, и затем удостоятся ее.


וצריך לידע, מה נעשה לנפש בעוד שכבר נתקן לבדה בלתי הרוח שלה כנזכר. ואמנם סוד הענין הוא, כי כפי מדרגת הזדככות, ומעלת תקון הנפש ההיא, כך במדרגה ההיא עצמה, יתגלגל אז בגוף האדם ההוא, בעודו בחיים חיותו, נפש אחד של איזה צדיק, אשר כבר נשלם להתקן ולהתגלגל, ולא נצרך להתגלגל, ונכנס כאן ונעשת נפש הצדיק הזה, במקום רוח אל נפש האדם הזה, ולפעמים אפשר שיתגלגלו שם נפשות ראשונים, עד אברהם אבינו ע"ה, וכיוצא בו, כפי תקון והזדככות נפש האדם הזה:


И нужно знать, что просходит с Нефеш по ее исправлении ещё без её Руах, как упоминалось. И хотя этот вопрос -- тайна, всё же, соответственно ступени очищения и степени исправления той Нефеш на своей ступени в Гуф того человека, пока он в своёй Жизни, воплощается одна Душа (Нефеш) какого-то праведника, который уже завершил исправления, воплощения, и более в том не нуждается. Она входит в него и становится как Душа этого праведника, вместо Руах для Нефеш этого человека. А иногда возможно, что воплотятся туда первые Нэфашот (נפשות ראשונים), жившие до Авраама, Отца нашего, Мир ему! и т.д., соответственно исправлению и очищению Нефеш этого человека.


וענין זה שהוא גלגול בחיים, נקרא אצל החכמים סוד העבור וזהו ההפרש שיש בין גלגול לעבור. ולפעמים אפשר שיתעבר בו רוח ממש, של אדם צדיק, אפילו שיהיה מרוחות הצדיקים הראשונים, עד האבות נ"ע, אפילו בזמנינו זה האחרון, והכל תלוי כפי ערך מצות שעושה האדם הזה, כי יש מצות שיש בסגולתם כח, להמשיך נפש הצדיק בסוד עבור, ויש מצות ממשיכות רוח צדיק כנזכר:


Этот процесс в течении воплощения при жизни называется мудрецами тайна Ибура (סוד העבור зародыша, зачатия). Но есть отличие между воплощением (גלגול) и Ибуром (עבור). Иногда возможно, что в действительности в нем зачнется Руах праведного человека, даже возможно от Руахот первых праведников (רוחות הצדיקים הראשונים), живших до Праотцов (האבות), Царство им небесное!, даже в наши последние времена (זמנינו זה האחרון), -- всё зависит от ценности заповеди исполняемой этим человеком, потому что есть заповеди, в свойствах которых есть сила притянуть Нефеш праведника в тайне Ибура, и есть заповеди с притянуть Руах праведника, как упоминалось.


גם אפשר, שלפעמים יארע כי יתעבר בו נפש איזה צדיק, ואח"כ יזכה ויתעבר בו עוד נפש צדיק אחר יותר גדול מן הראשון. ונמצא כי יש בו נפש מפאת עצמו, והנפש של הצדיק שבאה לו בתחלה, הוא לו במקום רוח. והנפש השנית של הצדיק היותר מעולה, שבאה לו באחרונה, תהיה לו בבחי' נשמה:


Также возможно, что иногда случается, зачнется в нём Нефеш какого-то праведника, и после того как удостоится и зачнется в нем еще одна Нефеш другого праведника, более возвышенного, чем первый. В итоге находим, что есть в нём Нефеш собственная и Нефеш праведника, пришешая к нему изначально, -- она ему вместо Руах. А пришешая к нему недавно Нефеш второго праведника, наиболее превосходная, будет у него в качестве Нэшама.


ולפעמים יתוקן נפש האדם כ"כ, עד שיזכה להשיג נפש איזה צדיק, ואח"כ ישיג בחי' רוח ממש של איזה צדיק אחד מעולה מכלם, עד שיוכל להיות, שישיג רוחו של אברהם אבינו ע"ה. וז"ס מ"ש ז"ל במדרשים, ובפרט במדרש שמואל,

אין לך דור שאין בו כאברהם אבינו ע"ה, וכיצחק, וכיעקב, ומשה ושמואל וכו'.

והנה בהתחלקות פרטים אלו, כשל כח הקולמוס להעלות כלם על ספר, והמשכיל יבין ויקיש מעצמו אל שאר החלוקים והפרטים:


Иной раз человек исправляет Нефеш полностью, удостаивается получить Нефеш какого-то праведника и после достигает уровня Руах (בחי' רוח) этого праведника более превосходного из всех, и может быть достигнет Руах Авраама, Отеца нашего. Мир ему! Это внутренний смысл написаного мудрецами в мидрашах, в частности в Мидраше Шмуэль:

«Нет поколения, в котором бы не было подобного Аврааму, Отцу нашему, Мир ему! и Ицхаку, и Якову, и Моше и Шмуэлю...»

и т.д (Берешит Рабба 56).

Но вот комментировать этих подробностей перо не в силах, чтоб описать в книге их всех. Но мудрый поймёт проведя аналогии к остальным различиям и частностям.


ואמנם הכלל הוא, כי כפי ערך תקון וזכוך מעשה הנפש ההיא של האדם, כך תוכל לזכות, להשיג נשמה מנשמות הראשונים, עד תכלית העליון שבכולם. ואפילו בדורינו זה, יוכל להיות כך. ועד"ז תוכל להקיש ג"כ, כאשר נתגלגלו יחד הנפש והרוח של האדם, וכבר נתקנו שניהם, והנה אינם יכולים להשיג הנשמה שלהם עד גלגול אחר כנזכר. והנה בעודם בחיים אז אירע להם ע"ד הנז"ל, כי נכנס עמהם בסוד העבור, איזו נפש, או רוח, או נשמה, של איזה צדיק, והיא להם בבחינת נשמתם. וכל הפרטים שנתבארו בענין היות הנפש לבדו מתוקנת, הם ג"כ עתה ממש, ואין להאריך:


Несмотря на правило, что соответственно степени исправления и очищения действий Нефеш того человека сможет заслужить и получить Нэшама от первых Нэшамот (נשמות הראשונים) и подняться выше всех. И даже в нашем поколении такое возможно. Таким образом можешь провести аналогию, что Нефеш и Руах человека совместно воплотившись и исправившись, не могут получить их Нэшама до последнего воплощения, как упоминалось. И вот, пока они при жизни, как упоминалось выше, приходит к ним в тайне Ибура какой-то Нефеш, или Руах, или Нэшама какого-то праведника в качестве их Нешама. А все детали, поясняющие самостоятельного пребывания Нефеш в исправлении, нет смысла более комментировать.


גם לפעמים יארע, שאחר שנתגלגלו יחד שלשת חלקיו, נר"ן שלו, ונתקנו כולם, כי אז יתעבר בו איזו נפש, או רוח, של איזה צדיק כנזכר, הנה כשיפטר מן העולם, יוכל להתעלות כפי בחי' הצדיק ההוא שנתעבר בו, ושם בעולם הבא יהיו שניהם במעלה ובמדרגה אחת. וז"ס מ"ש בהקדמת בראשית בספר הזוהר דף ז' ע"ב,

שנפל הרשב"י ע"ה על פניו, וראה את רב המנונא סבא ז"ל, וא"ל דבההוא עלמא יהוויין שכיבין יחד, הוא ורב המנונא סבא,

ודי בזה:


Также иногда случается после совместного воплощения трех его частей НаРа״Н и их исправления, зачнется (יתעבר) в них какая-то Нефеш или Руах какого-то праведника, как упоминалось. И вот когда устранится (יפטר) из Мира, сможет вознестись (להתעלות) соответственно уровню (בחי') зачатого (שנתעבר) праведника, и там, в Олам аБа (עולם הבא), они оба будут в вознесении (מעלה) на одной ступени. И это внутренний смысл написанного во вступлении Брешит (בהקדמת בראשית) в Книге Зоар страница 7,

«Пал РаШБ״И, мир ему, на его лицо, и увидел Рава Амнуна-Саба, благословенно имя его, и сказал ему, что в том Мире воссияют вместе, он и Рав Амнуна-Саба,

и достаточно в этом.

והנה ענין העבור הזה, הוא לשתי סבות,

וז"ס מ"ש ז"ל,

גדולים צדיקים, שאפילו במיתתם זוכים לבנים

וכו'. והוא, כי הוא מזכה אל האיש הזה, ונעשה לו כאב להדריכו ולסייעו, וזוכה בסבתו כנזכר:


Этот Ибур (עבור) имеет место по двум причинам:

и это внутренний смысл написанного мудрецами:

«Велики праведники, что даже по их смерти удостаиваются (זוכים) сыновей (вар. очищаются сыновьями!)»

и т.д. (Санэдин 47а). Потому что очищается (מזכה) этим человеком, становится ему как отец, направлять (להדריכ) и помогать (לסייע) ему, и выиграет (זוכה) по этим причинам (בסבתו), как упоминалось.

ודע, כי הצדיק הזה, כיון שנכנס בו לסייעו בחיים חייתו בסוד העבור כנזכר, ולא בסוד גלגול, לכן הוא קרוב לשכר ורחוק להפסד, כ"א האיש הזה יעשה מצות, נוטל חלק בשכר ההוא. וז"ס מ"ש ז"ל

כי הצדיק נוטל חלקו וחלק חבירו בג"ע,

והבן סוד העמוק הזה, ואין עתה עת להאריך בו. אמנם אם ירשיע האיש הזה, אין לצדיק ההוא שום עונש והפסד עמו, יען כי הוא איננו מתעבר בו, רק להיטיב אליו, ולא להרע לו, ואדרבא אם האיש ההוא חוזר בו מאשר תקן להטיב, אז הצדיק ההוא נפרש ממנו והולך לו. וטעם הדבר הוא, במה שנתבאר, כי סוד העבור הוא בחיים של האדם, ואיננו דבוק ונקשר עם גוף האדם, כמו הנפש של האדם עצמו בגלגול, שנכנסה בו בעת שנולד, ונתקשרה ונתדבקה שם בתכלית הדבוק, ואינה יכולה לצאת משם עד יום המיתה. משא"כ בנפש הצדיק שנכנסת שם בסוד העבור, כי נכנסת ברצונה, ויוצאת ברצונה. ואם האדם יתמיד בצדקתו, גם הצדיק ההוא יתמיד שכונתו אצלי, כדי ליטול חלק במעשה האיש הזה, ועומד שם עד שיפטר האיש הזה מן העולם, ויעלו שניהם יחד במדרגה אחת כנז"ל. ואם האיש הזה ירשיע מעשיו, אז הצדיק ההוא מואס בחברתו והולך לו, כי הנה איננו עומד שם בקבע, רק בהשאלה, כדמיון אושפיזא המתאכסן בבית בעל הבית, עד זמן שיוכשר בעיניו, ואם אינו מוצא שם נחת רוח הולך לו, ולסבה זו ג"כ כאשר יקרה איזה יסורין אל האיש הזה, אין הצדיק ההוא מרגיש בצער כלל, ואינו סובלם עמו, יען כי איננו דבוק שם רק בהשאלה:


И знай, поскольку этот праведник вошёл в него помочь в жизни его (בחיים חייתו) (тела?) в тайне Ибура (בסוד העבור), как упоминалось, а не в тайне воплощения (בסוד גלגול), следовательно он близок (קרוב) к награде (שכר) и далёк (רחוק) от ущерба (הפסד). Так как если этот человек исполнит заповеди (מצות), обретает часть в его награде (שכר). И это внутренний смысл того, что написано мудрецами:

«Т.к. праведник обретает его долю и часть его товарища в Ган Эдэн (ג"ע) (Хагига 15а)»,

Вникни в эту глубокую (עמוק) тайну, и нет времени теперь углубляться (האריך) в это. Но если этот человек и провинится (רשיע), тому праведнику нет никакого наказания (עונש) и ущерба (הפסד) с ним. Причина в том, что тот зачинается (מתעבר) в нём делать ему только добро, а не зло. В противном случае, если тот человек повторит (חוזר) (проступки), вместо того, чтоб исправить действия к доброму, тогда тот праведник отделяется (נפרש) и покидает (הולך) его. И суть сказанного в том, как выяснено, что тайна Ибура (סוד העבור) при жизни (בחיים) человека, и он скреплен и связан только с телом человека (גוף האדם), подобно его собственной Нефеш, которая сама по себе воплощена, войдя в него во время рождения (נולד), и связана (נתקשרה), и соединена (נתדבקה) там абсолютной привязанностью (בתכלית הדבוק), и не может оттуда выйти до дня смерти. Все иначе с Нефеш праведника, вошедшей туда в тайне Ибура, потому что входит по его желанию (ברצונה) и выходит по его желанию. И если человек будет усердствовать в своей праведности, также будет усердствовать и праведник участием (ליטול חלק) в действиях этого человека и пребывть там до тех пор, пока человек не покинет этот Мир. Они оба совместно поднимутся на одну ступень, как упомянуто мудрецами. А если этот человек окончательно провинится в действиях (ירשיע מעשיו), праведник возгнушается (מואס) его обществом и покинет (הולך) его, потому что пребывает там не постоянно, а лишь временно, подобно гостю в доме владельца, пока будет желанным в его глазах. В противном случае Руах покидает его. И по этой же причине, когда приключатся какие-то страдания у этого человека, праведник тот не чувствует (מרגיש) печали вообще, и он не терпит (סובל) с ним, вследствие того, что он соединённый там только образно (виртуально) (בהשאלה)


הכלל העולה, כי לפעמים יעשה האדם איזו מצוה גדולה, אשר על ידה יזכה שיתעבר בו נפש איזה צדיק מן הראשונים, ואז אפשר להיות כי יתוקן ויזדכך כל כך, עד שתשוב נפשו של האיש הזה, במדרגת נפש הצדיק ההוא ממש, ואז צריך שישלים האדם גם רוחו ונשמתו בתכלית הזכוך, עד אשר יהיו ראויים להתלבש בנפש המזוככת ההיא. ואחרי זה יהיה שקול במדרגת הצדיק ההוא ממש, ויעלה למעלה ממקום שרש נשמתו אשר ממנה חוצבה. וכל זה הוא, לסבת עזר וסיוע הצדיק ההוא:


Возникает правило (העולה): когда человек выполнит какую-то большую заповедь, тогда посредством её удостоится зачатия (יתעבר) в нем Нефеш какого-то праведника из Праотцов (הראשונים). И возможно затем исправится (יתוקן) и очистится (יזדכך) целиком до той степени, что обратится Нефеш этого человека на ступень Нефеш того праведника в действительности. И затем будет нужно, чтобы человек восполнил (שישלים) также свои Руах и Нэшама полным очищением так, что будут пригодны облачиться (התלבש) в очищенную (המזוככת) Нефеш. И она после этого в действительности (ממש) будет равноценна (שקול) ступени того праведника, поднимется вверх (יעלה למעלה) из места корня его Нэшама, из которого произошла (חוצבה). И это все, по причине содействия (עזר) и поддержки (סיוע) того праведника.


ודע, כי לפעמים אפשר שתתעלה נפש האדם, עד שתהיה נפשו מעולם האצילות, והוא, כי הנה כלל הדבר הוא, כי הנפש מן עשיה, והרוח מן יצירה, והנשמה מן בריאה, ואמנם בדרך פרט, הנה בכל עולם מאלו, יש. בו בח" נר"ן, ונמצא כי לפעמים יהיו באדם נר"ן, מעשיה יצירה בריאה. ולפעמים יהיו לו נר"ן ממלכות ומז"א ומאימא דעשיה, ולפעמים שלשתם מן היצירה, ולפעמים שלשתם מעולם הבריאה, ולפעמים כלם מן האצילות, נפש, מנוקבא דז"א. רוח, מז"א. נשמה, מאימא. חיה, מאבא. ולפעמים נפש מעשיה, ורוח ונשמה מיצירה. ולפעמים נפש מיצירה, ורוח ונשמה מבריאה. ולפעמים נפש מבריאה, ורוח ונשמה מאצילות. וכן עד"ז בכל פרט ופרט שבכל עולם מד' עולמות אבי"ע כנודע כי כל עולם מאלו הד' עולמות, כלול הוא מכל ד' עולמות אבי"ע, ומי"ס, וכן עשר מעשר עד אין מספר, ואין כח בקולמוס להאריך בכל פרטים אלו כלם, כי עצמו מספר, והמשכיל יבין ויקיש מעצמו:


И знай, что иногда возможно подняться Нефеш человека до того уровня, что его Нефеш будет от Мира Ацилут (מעולם האצילות), потому что это в порядке вещей, т.к. Нефеш из Асия, и Руах из Ецира, и Нэшама из Брия. А более детально, что в каждом из этих Миров, есть НаРа״Н. Увидим к тому же, что иногда будут в человеке НаРа״Н, из Асия, Ецира, Брия, А иногда будут у него НаРа״Н от Малхут (מלכות) и от З״А (ז"א) и от Имы дэ-Асия (אימא דעשיה), иногда все трое из Ецира, иногда -- от Мира Брия, а иногда -- из Ацилут: Нефеш -- от Нуквы дэ-З״А (נוקבא דז"א); Руах -- от З״А (ז"א); Нэшама -- от Имы (אימא); Хая (חיה) -- от Аба. А иногда Нефеш -- из Асия, а Руах и Нэшама -- из Ецира. А иногда Нефеш -- из Ецира, а Руах и Нэшама -- из Брия. А иногда Нефеш -- из Брия, а Руах и Нэшама -- из Ацилут. К тому же, согласно этому примеру, на всех их подуровнях (פרט), что в каждом из четырёх Миров АБЕ״А, как известно. Потому что каждый из четырех Миров, включает четыре мира АБЕ״А, из десяти сфирот, и также десять из десяти..., -- того не сосчитать. И у пера нет сил описать все во всех их подробностях, потому что их не счесть, но разумный поймёт и сам проведёт аналогии.


אבל צריך שתדע, כי מה שאמרנו, שפעמים יהיו לו נר"ן מן היצירה, או מן הבריאה וכו', אין כונתינו לומר, שאין לו נפש מצד העשיה כלל, כי הנה נודע שאפילו השכינה הנקראת מלכות, היא מקננא בעשיה, ומכ"ש בנפש של האדם. אבל כונתינו לומר, כי הנפש של האדם הבאה מעשיה, תזדכך כל כך, עד שאינה נרגשת, בערך סבת אור הנפש דיצירה שבו, ואז נקרא הכל נפש דיצירה. וכן עד"ז בשאר החלוקות, כי אפילו כשאנו אומרים שיהיו לו נר"ן מן האצילות, הוא בהיותם מתלבשים תוך הנפש ורוח ונשמה, דעשיה יצירה בריאה, אלא שאינם עולים בשם, וכלם נטפלים ונקראים בשם אצילות. ומזה תקיש אל שאר הפרטים הנזכרים:


Но нужно чтобы ты знал, про сказанное: "... иногда будут у него НаРа״Н из Ецира, или из Брия ",-- и т.д., мы не намеревались сказать, что нет у него Нефеш со стороны Асия вообще, потому что даже Шхина (שכינה), называемая Малхут (מלכות), базируется (מקננא) в Асия, и тем более Нефеш человека. А мы намеревались сказать, что происходящая из Асия Нефеш человека вся очистится (תזדכך) так, что будет возбуждена/активирована (נרגשת) и сопоставима с источником Света Нефеш дэ-Ецира в нём, и потому вся она называется Нефеш дэ-Ецира. Согласно этому примеру также и в остальных частях, потому что даже когда мы говорим, что будут у него НаРа״Н из Ацилут, это значит, что они будут облачёнными внутрь и Нефеш, и Руах, и Нэшама дэ-Асия-Ецира-Брия, и они поднимаются туда сцепленными вместе и названы по имени Ацилут. И от этого проведёшь аналогию ко всем остальным моментам.


עוד יש חלוק אחר בבחי' הגלגול בעצמה אם בענין המתגלגל בבחי' גלגול בכל גוף שיזדמן, או במתגלגל ע"י אחיו, אשר זה נקרא סוד היבום , והוא, כי כשבא בבחי' גלגול לכך, הנה אינם מתגלים ביחד שלשתם הנר"ן, ולא שניהם יחד, אלא הנפש לבדה עד שתתקן, ואח"כ בגלגול אחר, הנפש והרוח לבדם, עד יתוקן הרוח. ואח"כ בגלגול אהר, הנר"ן, עד שתתקן הנשמה, ואז נשלמו גלגוליו כנז"ל. או לפעמים כל אחד משלשתם יתגלגל לבדו בפני עצמו כנז"ל. אבל כשמתגלגל ע"י אחיו, ובא בסוד יבום, יכולים להתגלגל שם יחד שלשתם הנר"ן. אמר הכותב חיים,

הנה מן הסבא דמשפטים משם דאפילו בסוד היבום, אינם באים יחד, אלא הנפש והרוח לבדם, ולא הנשמה

וצ"ע:


Есть ещё одна особенность самого процесса воплощения (בבחי' גלגול), в отношении к воплощающемуся в процесс воплощения (בבחי' גלגול) в каждое тело (גוף) как случается или при воплощении с помощью его брата, что называется тайна левирата (סוד היבום), когда попав в воплощение раскрываются не втроём все НаРа״Н, и не вдвоём, а только одна Нефеш до тех пор, пока исправится. И после, в следующем воплощении Нефеш вместе с Руах, до исправления Руах. А в последующем воплощении -- НаРа״Н до исправления Нэшама. И так завершат воплощения, как упомянуто мудрецами. Или иногда каждый из трёх их воплотится сам по себе, как упомянуто мудрецами. Однако в воплощении с помощью его брата, приходя в "тайне левирата" (בסוד יבום), могут воплощаться совместно все втроём, весь НаРа״Н. Как сказал Хаим Виталь:

«Вот, из Саба дэ-Мишпатим, оттуда, что даже в тайне левирата, приходят совместно только Нефеш и Руах, а не Нэшама.»

Это необходимо обсудить.

3.а. Исправленные и неисправленные Ницуцим в воплощениях.

 הקדמה ג

בענין הגלגול והיבום והעבור, וז"ל, וראיתי להרחיב יותר בדרוש זה של הגלגול והיבום והעבור. הנה בחי' העבור היא בחיים כנז"ל, ר"ל, כי לפעמים יזדמן ליד האדם איזו מצוה, ויעשנה כתקנה, ואז יזדמן לו נפש אחד, מן איזה צדיק קדמון, שעשה אותה המצוה עצמה כתקנה, וכיון שנתדמו יחד בענין מצוה זאת, יתעבר בו נפש הצדיק ההוא. ולא עוד, אלא שגם אפשר, שבהיות גם הצדיק ההוא נמצא עמו בזמנו בחייו, תתעבר בו נפשו לסבה הנז', כי כאשר האיש הזה יעשה איזו מצוה, או מצות המתייחסות אל הצדיק ההוא, כי גם הוא עשאם כמוהו כתקנם, אז תתעבר בו נפש הצדיק ההוא, עם היות שניהם ביחד בחיים. וז"ס פסוק

ותדבק נפש דוד ביהונתן,

כי בהיות שניהם יחד בחיים, נתעברה נפש דוד ביונתן. ואמנם בחי' הגלגול, צריך להרחיב מעט בענינה, ולכן נתחיל עניינה מאדם הראשון, לכשיובנו הדברים בנקל. (הגהה - אמר הכותב, נראה כי במצוה אחת כתקנה יספיק להמשיך התחלת העבור ולא יצטרך להישתלם בכל המצות עד כאן):


Относительно Гильгуля, Левирата и Ибура. Процесс Ибура (בחי' העבור) происходит при жизни, как упомянуто мудрецами. Иначе говоря, когда человеку доведётся выполнить какую-то заповедь, и он сделает исправление, и затем удостоится Нефеш от какого-то Древнего Цадика (צדיק קדמון), который совершил эту заповедь сам как исправление. Поскольку этой заповедью они стали подобны, то Нефеш того праведника перейдёт в него. Также возможно, что при жизни того праведника соединятся с ним во время жизни человека воплоти, зародится в нём его Нефеш по упомянутой причине, потому что этот человек сделает какую-то заповедь или заповеди, касательные того праведника, потому как он также сделал их как их исправление, тогда зародится в нём Нефеш того праведника, при совместном существование в жизни (в разных телах). И это внутренний смысл стиха:

«И соединится Душа Давида с Ионафаном",--

поскольку они оба при жизни, перешла (נתעברה) Душа Давида в Йонатана. Необходимо немного углубится (להרחיב) в этот процесс Гильгуля. И поэтому начнём с Адама аРишон (אדם הראשון), чтобы нам легче понять эти вещи. (Примечание: автор сказал, кажется, что в одной заповеди как исправление будет достаточно притянуть первоначально Ибур и не будет необходимости усовершенствоваться во всех заповедях).


דע, כי כאשר חטא אדה"ר, נפגמו כל הנצוצות, של נפשו ורוחו ונשמתו. והענין הוא במה שנודע, כי כמו שגופו של אדם, כלול מכמה נצוצות, ברמ"ח איברים ושס"ה גידים, ויש כמה נצוצות בראשו, וכן בעיניו, וכן בכל אבר ואבר, כן הנפש ההיא. וכמו שדרשו במדרש תנחומא, ובמ"ר,

בפרשת נשא על פסוק איפה היית ביסדי ארץ,

מלמד שהיה אדה"ר מוטל גולם, וזה תלוי בראשו וכו'. וכדמיון זה, נחלק הרוח שבו. וכן הנשמה שבו. וכשחטא, אז נפגמו רוב הנצוצות של נפשו ורוחו ונשמתו ונתעבר בין הקליפות. וז"ס מ"ש בספר התקונים, בהקדמה על פסוק

כצפור נודדת מקנה,

כי כמו שהשכינה גלתה בין הקליפות, כן הצדיקים יגלו עמה, ואזלין מנדדין אבתרהא מדוך לדוך. וכפי בחינת הנצוצות, כך גלו במקום המכוון להם בתוך הקליפות, ראש בראש עין בעין וכו'. וז"ס ענין גלות הנשמות הנזכר שם. והנה גם קין והבל בניו, חטאו חטא אחר, זולתי חטא אדם אביהם, וגם הם נטבעו נצוצותיהם בעמקי הקליפות אח"כ:


Знай, что когда Адам аРишон согрешил (חטא), повреждены были (נפגמו) все Нецуцот (נצוצות), его Нефеш, Руах и Нэшама. И суть, как известно, в том, что подобно как тело Адама, состоит из нескольких Нецуцот, в 248 органах и 365 жилах. Есть несколько Нецуцот в его Рош (ראש), и также в его глазах (עיני), и в каждом органе (אבר), так же и в Нефеш. Это истолковали в Мидраше Танхума (מדרש תנחומא) (Ки Тица 12), и в Мидраш Раба, в главе Насо в стихе:

«Где! Где ты был при Моём основании земли?»,--

учит, что Адам аРишон был лежащий Голем (גולם), и всё зависит от того, что в его Рош и т.д.. И подобно этому, были распределены Руах и также Нэшама, что в нём. И когда согрешил, повреждено было большинство Нецуцот его Нефеш, Руах и Нэшама и перешли (נתעבר) внутрь Клипот (הקליפות). Это внутренний смысл написанного в Книге Тикуним, во введении к стиху:

«Как птица покидает её гнездо»,

потому что это подобно Шхине (שכינה), что изгнана (גלתה) среди Клипот (קליפות), так праведники будут изгнаны с ней. И идут за ней от места к месту. И это согласно категории Нецуцот (בחינת הנצוצות) изгнаны в место, соответствующее им внутри Клипот, Рош в Рош, глаз в глаз и т.д.. И это внутренний смысл изгнания Нэшамот приведеный там (Зоар). Также Каин и Авель, его сыновья, согрешили своим грехами помимо греха Адама, их отца, и они также погрузили этим свои Нецуцот в глубины Клипот.


ואמנם בכל דור ודור, יוצאות קצת נצוצות ההם, ובאים בגלגול בעוה"ז, הכל כפי בחינת מחצב נשמות הדור ההוא, או מנצוצי הראש, או מנצוצי העין וכיוצא, ונתקנים בעוה"ז. ויש מי שאף גם שבא בגלגול להתקן, לא נזהר מן החטא, וחזר להשתקע עוד בתוך הקליפות כבראשונה, הוא וכל הנצוצות הנמשכות ממנו ותלויות בו, וזו היא בחינה בינונית, כוללות גלגול ועבור, כי כל נצוצי הנפש, אפילו אותם שנתקנו, באים בגלגול גמור, עם הנצוץ הפרטי המקולקל מעת שנולד, ואינם נפרדים כלל עד יום המיתה:


И во всех поколениях немного тех Нецуцот (נצוצות) выходят (из Клипот) и приходят в воплощении в Олам аЗэ соответственно состоянию (уровню) материала (природы) (בחינת מחצב) Душ (נשמות) того поколения: либо от Нецуцим Рош, либо от Нецуцим глаз (עין) и т.д.,-- и исправляются в Олам аЗэ. А есть те, кто также пришёл в воплощении исправиться, но был не осторожен и согрешил, и снова погрузился (להשתקע) ещё больше внутрь Клипот (בתוך הקליפות) как раньше, и все Нецуцот, происходящие (נמשכות) от него и зависящие (תלויות) от него. Это та промежуточная стадия (בחינה בינונית), включающая Гилгуль и Ибур, потому что все Нецуцим дэ-Нефеш, даже те, что исправились, приходят в окончательное воплощение (גלגול גמור) с частной Нецуц (נצוץ הפרטי), испорченной со времени рождения, и они не отделяются вообще до дня смерти.


אמנם הגלגול של הנצוצות המתוקנות, נקרא עבור , לפי שאינה נוטלת חלק בעבירות של זה הגוף, רק בזכיותיו בלבד. כדרך שנתבאר בנפשות הצדיקים שכבר מתו, ובאות בסוד עיבור ממש בחיים, ולא מיום שנולד. ונמצא, כי הניצוץ שלא נתקן כלל, ע"י קיום המצות המתייחסות לו, או שעבר עבירה מאותם שאין לו תחיה, הוא המתגלגל בגוף השני ונקרא על שמו. והנצוצות שנתקנו במצות, אלא שנפגמו בעבירה קלה, באים בעבור הנז', אע"פ שהוא ג"כ גלגול. אך הנצוצות שלא נפגמו בעבירה אחר שנתקנו במצות, אינם באים כלל, זולתי ע"י עבור בחיים, וגם זה אינו אלא אם יזכה:


Однако Гильгуль исправленных (המתוקנות) Нецуцот называется Ибур (עבור), потому что участие в Ибурах этого Гуф принимают только очищенные (בזכיותיו). Согластно выясненному, в Нэфашот (נפשות) праведников, которые уже умерли и приходят в тайне Ибура в действительности при жизни, а не со дня рождения (מיום שנולד). И обнаруживаем, что Нецуц (ניצוץ), которая не была исправлена вообще, выполнением касающейся её заповеди, или имевшая прошлое прегрешение из тех, что не препятствуют её оживлению, воплощается в другой Гуф и называется его именем. А Нецуцот которые исправились в заповедях, но были повреждены в лёгком прегрешении, приходят в упомянутый Ибур, несмотря на то, что это их воплощение также. Но Нецуцот, которые не были повреждены в прегрешении после того, как исправились в заповедях, не приходят вообще, или только путём Ибура при жизни, и к тому же, если человек удостоится.


העולה מזה הוא, כי כאשר הנפש מתגלגלת בעוה"ז, אין עיקר גולגולה, אלא באותו חלק הפרטי הפגום, המתייחס אל הגוף ההוא, ושאר חלקי הנפש שכבר באו בגופות אחרים ונתקנו שם, אינם באות שם אלא בבחינת עבור. ולכן כאשר החלק המתייחס אל הגוף ההוא, יעשה איזו מצוה בעוה"ז, גם שאר חלקי הנפש המתעברת בו, תטול חלקה במצוה ההיא, כי גם היא מסייעתו בעשותו המצוה הזאת, ע"ד הנז"ל בסוד העבור של איזה צדיק אחד. משא"כ כשחוטא זה החלק הפרטיי, כי אז אין לשאר הנפש חלק בענשו, יען כי היא מסייעתו להטיב, ולא להרע:


Поднимается от этого он, потому что когда Нефеш воплощается (מתגלגלת) в Олам аЗэ, не в её главное воплощение, а в той непосредственной части личности, которая повреждена, и относится к тому Гуф. А остальные части Нефеш, которые уже пришли в другие Гуфот и исправились там, приходят только в качестве Ибура (בבחינת עבור). И поэтому когда часть, относящаяся к тому Гуф, сделает какую-то заповедь в Олам аЗэ, также и остальные части Нефеш, зародившиеся в нём, возьмут её часть в той заповеди. Потому что она также помогает в его выполнении этой заповеди, согласно тому как упоминалось выше в тайне Ибура какого-то одного праведника. И все иначе, когда это грешник в части личности, потому что тогда нет этой Нефеш доли в наказании, вследствие того, что она помогает делать добро, а не зло.


ונמצא, כי בעת שנולד האדם בגלגול, כל הנפש בכללות חלקיה מתגלגלים שם, אבל עיקר הגלגול איננו, אלא לאותו החלק הפרטיי המתייחס אל הגוף ההוא, הבא ליתקן ממה שפגם בגוף הקודם, ובו תלוי השכר והעונש. אבל שארית חלקי הנפש, נוטלים חלק בשכר, ולא בעונש כנזכר. והנה, כיון שהנפש הזו בכללותה, סובלת עתה היסורין והעונשים, הבאים אל הגוף הזה בחייו, מלבד מה שסבלה כבר בגופים הראשונים, של שאר נצוצותיה, וגם סובלת צער המיתה הזאת, וצער שלאחר המיתה, עי"כ מתכפרים עונותיה הראשונים. ואמנם המצות שעשתה בגלגולים הראשונים, וגם המצות שעשה זה הנצוץ עתה, יש לה חלק בהם כנזכר, ועי"כ נשלמת תקוניה ושלימותה. ואמנם אם היתה נוטלת חלק גם בעבירות שעושה עתה זה הנצוץ, לא היה לעולם שום תקון אל הנפש, בכל הגלגולים שבעולם, כי לעולם האדם חוטא, ומוסיף פשעים על חטאיו הראשונים שקדמו לו בגלגולים אחרים, ואין קץ אליהם. אבל כיון ששאר חלקי הנפש אינם נוטלים חלק ברשעת הנצוץ הזה, אלא בזכיותיו, נמצא שהעבירות נשלמים להתכפר, ואינם נתוספים. והזכיות מתחדשים ונוספים בכל גלגול נצוץ ונצוץ, ועי"כ יש סיום אל בחי' הגלגול, ואל תקוני הנפש, והבן זה היטב. והנה עד"ז נשלמת הנפש בכל נצוצותיה, ע"י הגלגולים עד שיושלמו להתגלגל ולהתקן כל הנצוצות, מראש הנפש ועד רגליה, וכדין יסתיימין רגלין ליתיי משיחא, כנזכר בזוהר פרשת פקודי דף רנ"ח ובסוף פרשת ויקהל:


И обнаружим, что во время рождения человека в воплощении воплощается вся Нефеш в совокупности её частей (בכללות חלקיה), но основной Гильгуль, только для той личной относящейся к Гуф части, где требуется исправить нанесенный ущерб в предыдущем Гуф, от чего зависит поощрение (שכר) и наказание (עונש). А остальные части Нефеш (חלקי הנפש) принимают участие в награде (שכר), но не в наказании (עונש), как упоминалось. И вот, поскольку теперь эта Нефеш целиком претерпевает муки (יסורין) и наказания (עונשים) в этом теле (גוף) при жизни помимо выстраданного (סבלה) уже в предыдущих (ראשונים) телах (גופים) остальных Нецуцим, также претерпевает горе этой смерти (צער המיתה), горе после этой смерти, и таким образом искупает предыдущие (ראשונים) грехи (עונות). И хотя есть причастность к исполненным заповедям в первых воплощениях и к исполненным этим Нецуц (נצוץ) теперь, как упоминалось, посредством этого завершит ( נשלמת) её исправления (תקוניה) и полноту (שלימותה). Однако, если бы участвовала и в Ибурах (עבירות), которые делает теперь этот Нецуц, никогда не было бы никаких исправлений у Нефеш, во всех воплощениях в мире. Потому что человек - грешник всегда и добавляет преступления (פשעים) к его прежним грехам (חטאיו הראשונים), предшествующим в других воплощениях без конца. Но поскольку остальные части Нефеш (חלקי הנפש) не принимают участие в злодеянии (רשעת) этой Нецуц, а только в ее очищении (זכיות). И оказывается, что нарушения (עבירות) восполняются (נשלמים) искуплением (התכפר) и не добавляются (נתוספים). А удостаиваются обновления и добавляются в каждое воплощение новые Нецуцот, и посредством этого есть предел (סיום) воплощениям и исправлениям Нефеш. Вникни в это хорошенько. Так, согласно этому примеру Нефеш восполнится всеми Нецуцим с помощью воплощений до завершения воплощений и исправления всех Нецуцот, от Рош дэ-Нефеш до ее Раглаим. И когда достигнет Раглаим, придёт Машиах, как упоминалось в Зоар Глава Пкудэй страница 258 и в конце Главы Ваикаэль.


אמנם בבחי' היבום אינו כן, והטעם הוא, לפי שהמתגלגל לסבות אחרות, מחמת כל שאר העבירות שבתורה, יש לו תקנה על ידי היסורין שסובל בעוה"ז, או בגיהנם, ולכן כל חלקי הנפש אינם צריכים אל הגלגול, אלא בדרך עבור כנזכר, והנצוץ הפרטיי הוא המתגלגל. אבל מי שבא בסוד היבום, הוא לסבת שמת בלא בנים, והרי הוא כאלו לא הצליח כלל ועיקר, וכאלו לא היה בעולם, וגוף הראשון הוי כלא היה, כנזכר בפרשת וישב ולכן צריך שהנפש ההיא שהיה בגוף הראשון בכל חלקיה, חוזרת להתגלגל לגמרי עתה מחדש לצורך עצמה, וגוף השני זה הוא גופו העיקרי, וכשנתקן בו ויפטר מן העה"ז, הנה בעת תחית המתים לא תשוב הנפש כי אם בו, אבל בגוף הא' אינו נכנס בו רק ההוא רוחא דשבק באנתתיה, כנזכר בסבא דמשפטים. והרי נתבאר חלוק שיש, בין מי שמת בלא בנים ובא בסוד היבום, למי שמת לסבת שאר עבירות שבתורה שבא בגלגול כפי ההזדמן, ולא על ידי יבום. והנה גם כל הפרטים הנז', נוהגים ברוח ונשמה, ע"ד מה שביארנו בענין נצוצי הנפש:


Однако в Левирате (בחי' היבום) это не так, и суть в том, что воплощается по иным причинам и из-за остальных проступков в Торе имеет исправление посредством мук, претерпеваемых в Олам аЗэ (עוה"ז) или в Геиноме (גיהנם). Поэтому все части Нефеш (חלקי הנפש) нуждаются в Гильгуле только путём Ибура, как упоминалось. И только частные Нецуцим могут воплощаться. Но тот, кто пришёл в тайне Левирата, умер без сыновей. Он как будто не был вообще, и как будто его не было в Мире, и первого Гуфа (גוף הראשון) не было никогда, как упоминалось в Главе Ваешэв. И поэтому тот Нефеш, что был в первом Гуфе (גוף הראשון) во всех её частях, должен снова воплотиться полностью теперь заново ради себя, и его второй Гуф (גוף השני) будет как основной Гуф (גופו העיקרי), и когда в нём (Ницуцим) будут исправлены, покинет Олам аЗэ. А вот во время воскрешения мёртвых (תחית המתים) Нефеш не вернётся в первый Гуф т.к. в него (גוף הא') вошёл только Руах, вложенный в его жену, как упоминалось с Саба де-Мишпатим (סבא דמשפטים). И вот было выяснено различие между тем кто умер без сыновей и пришёл в тайне Левирата (סוד היבום), и тем, кто умер по причине остальных прегрешений в Торе (שאר עבירות שבתורה), т.к. пришёл в воплощение соответственно естественному развитию, а не посредством Левирата. И вот также все упомянутые детали действуют в Руах и Нэшама, по примеру того, что мы объяснили относительно Нецуцим Нефеш.

3.б «Душой моей стремлюсь к Тебе ночью»

עוד יש חלוק אחר, בין היבום אל הגלגול , והוא, מה שנתבאר אצלינו בתחלת הדרוש הזה, כי הנה המתגלגל בסוד יבום, כיון שגופו הראשון נחשב כלא היה כלל כנזכר, אשר לסבה זו תבא הנפש בגלגול בכללות חלקיה כנזכר, ונמצא כי זהו בנין חדש ממש, ולכן יתגלגלו עמה גם הרוח והנשמה שלשתם ביחד, אמנם לא בפעם אחת, רק כאשר יזכה ויעשה מצות הראויות אל הרוח, יכנס בו הרוח. וכן בענין הנשמה. כדוגמת מה שביארנו למעלה בתחלת כל הדרוש, בענין תחילת ביאת האדם בעה"ז, בהיותו חדש ממש, אשר עליו נזכר בסבא דמשפטים

זכה יתיר, יהבין ליה רוחא

וכו',

זכה יתיר, יהבין ליה נשמתא

וכו'. משא"כ במגולגל, כמו שיתבאר. ולכן גם הבא בסוד היבום, שהוה דומה לבנין חדש, יכול להשיג שלשתם נר"ן יחד בפעם ההיא כפי מעשיו כנזכר:


И есть ещё другое различие между Левиратом и Гильгулем, что было выяснено у нас в начале этого комментария. Т.е. первый Гуф (גופו הראשון) воплощающегося в тайне Левирата (סוד יבום) считается, как будто его не было вообще, как упоминалось. И когда по этой причине придёт Нефеш в воплощение в совокупности её частей, как упоминалось, окажется, что это новое строение (בנין חדש) в действительности. Поэтому с ней воплотились также Руах и Нэшама, -- все трое вместе. Хотя и не сразу, а только когда удостоится и выполнит заповеди достойные Руах, войдёт в него Руах. И также относительно Нэшама. Наподобие того, что мы объяснили выше в начале всех комментариев, относительно первого прихода человека в Олам аЗэ, будучи новым (חדש) в действительности. О нем было упомянуто в Саба де-Мишпатим (סבא דמשפטים):

Удостоился больше, дают ему Руах

и т.д.,

удостоился больше, дают ему Нэшама.

и т.д. Всё иначе, при воплощении, как будет пояснено. Поэтому также входящий в тайне Левирата подобен новому строению (בנין חדש) и может получить все трое НаРа״Н совместно в тот раз, соответственно его действиям, как упоминалось.


וז"ס פסוק

אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסוף,

הנדרש בענין הבא בסוד היבום, בסבא דמשפטים. וביאורו הוא כאמור, כי כמו שיש כח ביד היבם, להחזיר חלק הנפש של אביו בעה"ז ע"י היבום, כן יש כמ ביבום ההוא, להחזיר ולאסוף אליו כל הנפש ההיא, גם את רוחו ונשמתו יחד. אבל ע"י מעשים טובים, כמש"ה

אם ישים אליו לבו:


И это внутренний смысл стиха:

«Если расположит к Нему его сердце, его Руах и его Нэшама к себе соберёт»

(Иов 34:14), что истолковано относительно входящего в тайне Левирата, в Саба де-Мишпатим (סבא דמשפטים). И пояснили это как сказано, что подобно тому, что есть сила (כח) в руке брата мужа (יבום) вернуть (החזיר) часть Нефеш (חלק הנפש) его отца в Олам аЗэ с помощью Левирата (יבום), так есть сила (??? כמ) в том Левирате, вернуть и собрать (приютить) (אסוף) к нему всю его Нефеш, а также его Руах и его Нэшама совместно. Но с помощью Добрых Дел, как сказано в писании:

«Если расположит к Нему его сердце».


אמנם הגלגול שלא ע"י יבום, אין כח בהם להמשיך שלשתם, רק אחד לאחד בלבד כנז"ל, כי בתחלה תתגלגל הנפש לבדה, עד אשר תתוקן לגמרי וימות. אח"כ יתגלגל הרוח לבדו בגוף אחר עד שיתוקן, ואמנם גם הנפש מתגלגלת עמו, אלא שהוא בסוד עבור בלבד, כיון שהיא מתוקנת, ואינה באה עמו אלא לעזרו להיטיב אליו, ולא להרע, ולכן לוקחת חלק במעשה הרוח הטובים, ולא ברעים ממש, ע"ד מש"ל בענין הנפש בעצמה, המתגלגלת כלה עם חלק אחד פרטיי שלה, ויושבת עמו בסוד עבור וכו'. וגם בזה יתבאר, איך יש סוף אל גלגולי הנפש, ויכולה להתתקן, כיון שאין לה חלק בעבירות הרוח כנזכר. ואח"כ ימות, ואח"כ תתגלגל הנשמה לתקן עצמה, ואז הנפש והרוח באים בו עמו בסוד עבור לבד כנזכר, עד שתזדכך. ואז אין עוד צורך לאיש ההוא להתגלגל בעה"ז כלל לצורך עצמו, אמנם אפשר שיבא בסוד עבור בעוה"ז, בעוד אדם אחר בחיים, לסייעו ולזכותו, וליטול חלק עמו, כנז"ל באורך:


И поскольку Гильгуль, который без помощи Левирата, не имеет силы (כח) притянуть (להמשיך) их втроём, а только по очереди, как упомянуто мудрецами, потому изначально воплотится только одна Нефеш, пока не исправится полностью и умрёт. А после того воплотится один Руах в Гуф до исправления. И хотя, Нефеш также воплощается с ним, но только в тайне Ибура (סוד עבור), потому что она исправляется, но не приходит с ним разве только для помощи ему делать добро, а не зло. Для того она участвует в добрых действиях Руах, а не злых в действительности. Согласно сказанному выше относительно самой Нефеш, воплощающейся всего с одной её личной частью, и обитает с ним в тайне Ибура (סוד עבור) и т.д. К тому же тут выясняется наличие предела воплощений Нефеш и возможность исправиться, потому что у неё нет доли в Ибурах Руах, как упоминалось. И после смерти и воплощения Нэшама для исправления самой себя приходят Нефеш и Руах в него в тайне единого Ибура (סוד עבור לבד), как упоминалось вплоть до очищения (תזדכך). И тогда более не нужно тому человеку воплощаться ради себя в Олам аЗэ вообще. Разве что возможно придёт в тайне Ибура в Олам аЗэ при жизни другого человека помочь (סייע) и очистить его, и разделить долю с ним, как упомянуто мудрецами в подробностях.


ועתה נבאר מה שידענו למעלה בתחלת הדרוש לבאר, והוא, כי גם בסוד הגלגול, בדוחק גדול אפשר, שיזכה החדשה קצת להשיג שלשתם ביחד, נר"ן בפעם אחד, בגוף אחד, ולא יצטרך לגלגולים רבים, וישלים תקון שלשתם בגלגול אחד לבדו. והענין הוא, כי הנה כאשר נתגלגל הנפש לבדה בתחלה, אם נתקנה בתכלית הזכוך לגמרי, והנה אז אין הרוח יכול לבא עמה כנז"ל לפי שהיא שלימה, והוא חסר התקון, אמנם יש לו תקנה אחת, כיון שנתקן הנפש לגמרי כנז"ל, והוא, כאשר האדם ישן בלילה, ואז מפקיד נפשו בידו יתברך כנודע, אפשר שתשאר נפשו למעלה דבוקה בבאר העליון, בסוד מיין נוקבים, כמבואר אצלינו בשער התפלה בשכיבת הלילה וע"ש, וכאשר יעור משנתו בבקר, יכנס בו הרוח לבדו, והרי זה כאלו נתגלגל ממש פעם אחרת בגוף אחר, והולך ונתקן עד שיושלם לגמרי, ואז יכולה הנפש לחזור בגוף כבראשונה, כיון ששניהם נתקנים, ויתלבש הרוח בנפש, ותהיה הנפש מרכבה אליו. ואח"כ אם יזדכך הרוח לגמרי, אפשר כי גם יצאו הנפש והרוח בלילה בעת השינה בסוד פקדון כנזכר, וישארו שם למעלה, ואז בבקר בהקיצו משנתו, תכנס בו הנשמה, ותתקן בו. ואחרי שנשלם תקונה יחזרו לבא הנפש והרוח המתוקנים, ויתחברו שלשתם יחד בגוף הזה, ויעשה זה מרכבה לזה כנודע, ולא יצטרך עוד לגלגולים אחרים:


А теперь поясним изложенное выше в начале разъяснения комментария. Как в тайне Гильгуля возможно с большим трудом новой Душе удостоится получить вместе весь НаРа״Н за раз один, в одном Гуфе, и не нуждаясь во множестве воплощений завершить исправление втроём исключительно в одном воплощении. А суть в том, что когда воплотится, у него изначально есть только Нефеш. И если была исправлена совершенно и очищена полностью, и то тогда Руах не может прийти к ней, как упомянуто мудрецами, потому что она (Нефеш) цельная, а у него (Руах) отсутствует исправление. И хотя у него есть одно исправление (תקנה אחת), поскольку Нефеш была полностью исправлена, как упомянуто мудрецами, то когда человек спит ночью, тогда «вверяет его Нефеш в руку Его! Благословен Он!», как известно. И возможно, чтобы осталась его Нефеш вверху, прилепленная к высшему источнику (דבוקה בבאר העליון) в тайне Вод Нуквим (Ма״Н) (בסוד מיין נוקבים), как разъяснено у нас во Вратах Молитвы (שער התפלה) в постели ночью (בשכיבת הלילה), и Эрэв Шабат (ערב שבת). И когда пробудится от сна наутро, Руах войдёт (כינס) в него сам по себе (לבדו), словно в действительности воплотится второй раз в другой Гуф и останется, и будет исправлен до окончательного совершенства (שיושלם לגמרי). А затем Нефеш сможет возвратиться в Гуф как раньше, поскольку они оба исправлены. И Руах облачится (התלבש) в Нефеш, и Нефеш будет ему как меркава (מרכבה карета, колесница). А после очищения (הזדכך) Руах полностью (לגמרי), возможно также выйдут Нефеш и Руах ночью во время сна в тайне вверения (סוד פקדון), как упоминалось. Они остаются там вверху (למעלה), а наутро, при пробуждении ото сна в него войдёт (כינס) Нэшама и исправится в нём. А по завершении её исправления (נשלם תקונה), вернутся ранее исправленные Нефеш и Руах, и соединятся (התחבר) все трое совместно в этом Гуфе, и сделает меркаву (מרכבה карету, колесницу) из этого, как известно. И другие воплощения больше не будут необходимы.


והנה ענין התקון הזה, נרמז בפסוק

נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך.

פירוש, כי הנה בחי'

הנפש שלי, כאשר נזדככה בתכלית הזכוך, עד שתוכל להתדבק עמך, בסוד ולדבקה בו, אז אויתיך ונשתוקקתי מאד לדבקה בך,

וענין תאוה וחשק הזה, הוא בלילה, בעת פקדון הנפשות, שעולות שם בסוד מיין נוקבים, לעורר זווג עליון. ומכח תאוה זו, כיון שהיא מזוככת, ויכולה להתדבק שם דבוק גמור, נשארת שם, ואינה יורדת. וכאשר הגיע השחר, עת ירידת הנפשות, היא אינה יורדת, אלא רוחי ירד ונכנס בקרבי אז בשחר. ולכן לא אשחרך בבחי' נפשי, אלא בבחי' רוחי הנכנס אז בקרבי להתקן כנזכר. ולכן ר"ת של תיבות

'בלילה 'אף 'רוחי,

הוא באר, לרמוז אל הנז"ל, כי

נפשי אויתיך לעלות אל בא"ר העליון

כנזכר. ואמנם האדם היודע בעצמו שהשלים בחי' נפשו, נכון הוא לו שיאמר פסוק זה, של

נפשי אויתיך בלילה

וגו', בכל הכונה הנז"ל, כשישכב על מטתו, ועי"כ ישיג אל סוד הרוח, וכן אל הנשמה, ולא יצטרך עוד לגלגולים אחרים, והבן זה הסוד הנעלם, והזהר בו. ואמנם מה שאנו אומרים פסוק

בידך אפקיד רוחי

וגו', איננו מועיל אל הנזכר, כי אין כונתינו בו רק שיעלו נפשותינו בבחי' פקדון לבד, ויחזרו לירד בבקר. אבל פסוק

נפשי אויתיך,

הוא להשאיר הנפש למעלה, ולהוריד הרוח או הנשמה כנז"ל. (הגהה - אמר שמואל, ענין זה, של פסוק נפשי אויתיך נתבאר בש"ו שער הכונות ע"ש (לקמן הקדמה ו' אופן אחר):


И вот вопрос этого исправления, указан в стихе:

«Душой моей (נפשי) стремлюсь (אוה‎ желаю) к Тебе ночью, также и Духом своим (רוחי), что внутри меня, разыщу (שחר) Тебя»״

(Исаия 26:9).

Значение: Цитата:

Нефеш моя, когда будет очищена совершенно, до того что сможет соединиться с Тобой, в тайне «И соединится в Нём». (Втор. 11:22) тогда жаждет Тебя и устремлена очень к её слиянию в Тебе.

Конец цитаты.

Суть этих вожделения (תאוה) и страсти (חשק) ночью, во время вверения Нафшот (נפשות), которые поднимаются туда в тайне Вод Нуквим (בסוד מיין נוקבים), чтобы пробудить (עורר) Высший зивуг (זווג עליון). Силой этого вожделения (תאוה), поскольку она чиста (מזוככת), и может соединиться (התדבק) там совершенным соединением (דבוק גמור), остаться там и не спускаться. А когда наступает рассвет (שחר), пора спуска Нафшот (נפשות), спускается не она, а только «дух мой спустился и вошёл (נכנס) внутрь меня». И поэтому не: «Разыщу тебя (אשחרך)» бхина «Душа моя (נפשי)», а бхина «Дух мой (רוחי)» вошедший тогда внутрь меня исправиться, как упоминалось. И поэтому аббревиатура (ר"ת) высказывания:

«'בלילה 'אף 'רוחי»,
«В ночи даже мой Руах»,--

это источник (באר), намекая на то, что упоминалось выше, потому что:

«Душа моя жаждет тебя» подняться к בא״ר -- высшему источнику,

как упоминалось. И хотя человек, знающий сам, что восполнил уровень его Нефеш, для него верно это сказанное в этом стихе:

«Душа моя жаждет тебя ночью»,--

и т.д., во всём подразумевается, как упоминалось выше, что когда ляжет на свою кровать, и посредством этого достигнет тайны Руах, и также Нэшама, и другие воплощения необходимы не будут более. И пойми этот скрытый секрет (סוד הנעלם) и сияние (זהר) в нём. И хотя то, что мы говорим стих:

«В руку твою вверю Дух мой»

и т.д. (Псалом 31:6) и приведённое не помогает, потому что мы намеревались, что поднимутся только наши Нэфашот (נפשות) в качестве Вверения (בבחי' פקדון) и снова спустятся утром. Но стих:

«Душа моя жаждет тебя», --

оставляет Нефеш вверху, а спускает Руах или Нэшама, как упомянуто мудрецами. (примечание - сказал Шмуэль, вопрос этого стиха «Душа моя жаждет Тебя» было выяснено в разделе 6 Врата Намерений (שער הכונות)).

4. Двойной Гильгуль.

הקדמה ד

Два вида Воплощений.

בענין הגלגול, ויבאר בו ענין גלגול כפול מה ענינו, וז"ל, עוד יש שני חלוקים אחרים בענין הגלגול לבדו,

האחד הוא, כי מי שבפעם אחד החדשה שבא בעה"ז, זכה והשיג נר"ן, ואח"כ חטא ופגם אותם, הנה האיש הזה כאשר יחזור להתגלגל לתקן, לא יוכל להשיג בגלגול ההוא נר"ן ביחד, אם לא ע"ד התקנה שנתבארה לעיל, (בדף הקודם) שיאמר בשכבו על מטתו, פסוק

נפשי אויתיך בלילה וכו'.

והשני הוא, כ. מי שבפעם ראשונה החדשה, לא זכה אלא אל הנפש בלבד, וחטא ופגם אותה, הנה כשיתגלגל, יוכל להשיג נר"ן בגלגול ההוא עצמו, כיון שמתחלה לא נפגמו הרוח והנשמה, יכולים עתה לבא עם הנפש אחר שנתקנה, כאלו היה בפעם א' החדשה, שנאמר בה אז זכה יתיר וכו' כנז"ל, משא"כ כאשר בתחילה באו כלם ונפגמו כלם, כי אז איך תהיה נפש המתוקנת מרכבה אל הרוח הנפגם, וכן בענין הנשמה.

ואמנם כאשר לא פגם בראשונה רק את הנפש, יכולים לבא שלשתם אח"כ בגלגול כנזכר:


Относительно Гильгуля выясним вопрос Двойного Гильгуля (גלגול כפול), на который мы ответили, и вот формулировка:

Есть ещё два других нюанса относительно Гильгуля.

Первый. тот, кто в первый раз сначала пришёл в Олам аЗэ, удостоился и достиг НаРа״Н, и после того, как согрешил и нанёс им вред, этот человек вернувшись воплощаться для исправления сможет получить в воплощении весь НаРа״Н только по примеру исправления, что было выяснены выше. (на предыдущей странице) Когда скажет, ложась на свою кровать, стих:

«Душа моя жаждет тебя ночью и т.д.».

Второй. Тот, кто и первый раз изначально удостоился только Нефеш, согрешил и испортил её, то воплотившись, сможет получить НаРа״Н в том воплощении сам, потому что Руах и Нэшама не были повреждены изначально и теперь могут идти с Нефеш, когда будет исправлена, как-будто была в первый раз новая. Как о ней сказано:

«Если он удостоится большего и т.д.»,

как упомянуто мудрецами. Иначе, когда сначала пришли они все и были повреждены все, потому что тогда как сможет быть Нефеш как исправная меркава для повреждённого Руах, и также относительно Нэшамы. И т.о. если ущерб сперва только у Нефеш, то могут прийти в будущем втроём после этого воплощения, как упоминалось.


ונלע"ד, כי כל בחי' תקון, ר"ל קיום המצות התלויות באיברי הנפש, ובחי' פגם, היא עשיית עבירות של מל"ת. ונודע, כי השלמת כניסת הנפש בגוף, שהוא הנקרא תקון נפש , אינו אלא ע"י קיום המצות. אמנם העבירות פוגמים הנפש, ואינם מחסרות נצוצותיה מליכנס, אבל יש ב' חלוקים אחרים בענין זה, והוא, כי הנה אם בפעם א', אשר לא השיג אלא נפש, אם לא זכה לתקן אותה כלה ומת, הנה כיון שהגוף הזה הא' לא השלים לתקן את כל בחי' הנפש, לכן בעת תחית המתים, אין לו לגוף הא', אלא אותו החלק הפרטיי אשר תקן הוא בחיים, ולכן כשמתגלגלת הנפש הזאת בגוף אחר להשלים תקונה, יכול להשיג נר"ן, ואז בחי' החלקים של הנפש שנתקנו בגוף הזה השני, עם כל כללות הרוח עם הנשמה, הם לזה הגוף הב' בזמן התחיה, באופן כי אין לגוף הא' שום חלק ברוח ובנשמה, אבל חולק עם הב' במקצת הנפש, כפי החלקים אשר תקן ממנה, ושאר חלקיה הם לשני. וזהו ע"ד הנז"ל בסבא דמשפטים, בענין היבום, כי הגוף הא' דלא אצלח בפריה ורביה, אינו זוכה רק לנצוץ פרטיי של הנפש ההיא, והוא אותו הנצוץ דשבק באנתתיה בביאה א', ושארית חלקי הנפש עם הרוח והנשמה, הם לגוף השני. וז"ס מ"ש בזהר בפרשת חיי שרה דף קל"א ע"א,

דהנהו גופין דלא אצלחו להוו כלא הוו,

והדבר הזה מתמיה, כי

אין לך אדם מישראל שאינו מלא מצות כרמון,

ולמה יתבטל לגמרי בזמן התחיה, אבל רמז אל האמור, כי הנה עיקר התענוג העתיד לבא, הוא לבחי' הרוח והנשמה, והגוף הא' שאין בו אפילו נפש שלימה, רק נצוץ פרטיי, ההוא רוחא דשבק באנתתיה וכו', נמצא כי אין לו תענוג, ובערך זה הוי כלא הוי. אבל אם זה הגוף הא', זכה לתקן את כל הנפש, אלא שאח"כ חזר ופגם בה, הנה כאשר חוזרת להתגלגל הנפש ההיא עם הרוח והנשמה בגוף הב' כנזכר, הם מתגלגלים בהתחברות נצוץ נפש אחרת, כדי שתסייעם במצות, וזה נקרא גלגול כפול , וזכור ענין זה. ואח"כ בעת התחיה, חוזרים הנר"ן בגוף הא', וזה הגוף הב' אינו זוכה אלא לנצוץ של נפש האחרת שבאו עמו, כי זה הנצוץ הוא העקרי בגוף הזה הב', כי נפש הראשונה כבר נתקנה בגוף הא' כלה, ונמצא שהוא יגע לאחרים, וכמו שנתבאר אצלינו על מאמר רב ששת

חדאי נפשי, לך קראי, לך תנאי

וכו':


И по моему скромному мнению, все аспекты исправления (בחי' תקון), а именно выполнение заповеди (קיום המצות), зависят от частей Нефеш (איברי הנפש органов) и уровня ущерба, от нарушения запретительных заповедей. Как известно, завершение входа Нефеш в Гуф называемый исправление Нефеш, (תקון נפש), и только с помощью выполнения заповедей (קיום המצות). Хотя проступки портят Нефеш, он они не препятствуют входу Нецуцим. Есть другие два аспекта относительно этого. Если в первый раз достигший только Нефеш не удостоился исправить её полностью и умер, то поскольку этот Гуф -- первый, не завершил исправление всей Бхины Нефеш (בחי' הנפש). Следовательно во время воскрешения мёртвых (בעת תחית המתים), у его первого Гуфа, есть только ее части, исправленные им при жизни. Поэтому, когда эта Нефеш воплощена в Гуф после завершения её исправления, может получить НаРа״Н, а затем уровень частей Нефеш, которые исправились во втором Гуф после при всей совокупности Руах с Нэшама в этом втором Гуфе в момент воскресения (זמן התחיה). Таким образом, у первого Гуф нет никаких частей в Руах и в Нэшама, а только частично разделил Нефеш со вторым Гуф соответственно исправленной ее части и остальные её части от второго Гуф. И это согласно упомянутого выше в Саба де-Мишпатим (סבא דמשפטים), относительно Левирата, что первый Гуф, который не преуспел в его предвечных заповедях «порождениях и его размножениях» (בפריה ורביה), удостаивается только частных Нецуц той Нефеш, и это его Нецуц вложенный в его жену при первом совокуплении, а оставшиеся части Нефеш с Руах и Нэшама -- во втором Гуфе. И это внутренний смысл того что написано в Зоар в главе Хааей Сара страница 131. Как сказано:

«То тело, которое не преуспело при жизни, как будто и не существовало вовсе».

И это удивительно, т.к.

«нет из народа Израиля человека, который не был бы полон заповедей, словно гранат»

(Брахот 57a), и почему аннулируется полностью в момент воскресения (בזמן התחיה)? Но в сказанном намекается, что главное наслаждение (עיקר התענוג) в дальнейшем на уровнях Руах и Нэшама, а у первого Гуфа нет даже совершенства Нефеш (נפש שלימה), а только частные Нецуцот от Руах, вложенного в его жену и т.д. Так находим, что у него нет наслаждения. Это подобно тому, что живут как-будто не живые. Но если этот первый Гуф удостоился исправить всю Нефеш, но впоследствии вернулся и повредил ее, то с возвращением той Нефеш воплотиться с Руах и Нэшама во второй Гуф, как упоминалось, воплощаются они при соединении с Нецуц (התחברות נצוץ) другой Нефеш, чтобы помог им в заповедях. Это называется Двойной Гильгуль (גלגול כפול). Запомни процесс этот. А после того как, во время воскресения (בעת התחיה), возвращаются НаРа״Н в первый Гуф, и этот второй Гуф удостаивается только Нецуц другой Нефеш, которые пришли с ней. Потому что тот основной Нецуц в этом втором Гуфе, потому что Нефеш первая уже была исправлена в первом Гуф полностью. И найдём, что это тяжкий труд для второй Нефеш. И как было выяснено у нас в изречениях Рава Шешета:

«Возрадуйся Душа моя, Тебя призывали, для Тебя учились»

и т.д. (Песахим 68b):


והנה צריכים אנו לידע, כאשר האדם זכה לנפש ורוח ונשמה, ואח"כ פגם אותם, והנה נתבאר שכשחוזר בגלגול, אין שלשתם באים יחד, רק כל אחד מהם בגלגול בפני עצמו, והנה צריך לידע מה יהיה משפט הנפש והרוח והנשמה האלו, דע, כי כאשר הנפש נתגלגלה בגוף אחר להתקן, ונתקנה, ואז אין הרוח יכול ליכנס שם כנזכר, כי איך יתלבש רוח פגום בתוך נפש נתקנת. ואם נאמר שיתלבש הרוח הנפגם בנפש קודם שנתקנה, גם זה אי אפשר, כי אין הרוח נכנס, עד תשלום תקון הנפש, שהיא למטה ממדרגתו. ואמנם צריך שהרוח ההוא יבא בגלגול אחר לבדו, מורכב על נפש הגר תמורת נפשו, ושם נתקן. וכן עד"ז באה הנשמה בגוף אחד לבדה, מורכבת על נפש הגר. וז"ס מ"ש בסבא דמשפטים דף צ"ח ע"ב,

דפגעי נשמתין בנפשי דגיורי וזכו בה

וכו', כי הרוח לבדו, או הנשמה לבדה, אינם יכולים להתלבש בגוף אחד, אלא ע"י נפש, ולכן לוקחים תמורתה את נפש הגר, ועל ידה נתקנים:


И вот, мы должны знать, что когда человек удостоился Нефеш, Руах и Нэшама, и после того как повредил их, и когда возвращается в воплощение, (НаРа״Н) не приходят втроём совместно, а только каждый из них в своём воплощении. И нужно знать, каково правило (משפט) среди Нефеш и Руах и Нэшама. Знай, что когда Нефеш воплощена в Гуф после исправления, и исправлена, Руах затем не может войти туда, как упоминалось. Потому что не может облачится повреждённый Руах внутрь исправленной Нефеш. А если сказано, что повреждённый Руах облачится в Нефеш прежде чем будет исправлена, то это не возможно, потому что Руах не входит до завершения исправления Нефеш, т.к. она ниже его уровня. Однако нужно чтобы Руах пришёл в один воплощение, соединённый с Нефеш живущий в обмен на его Нефеш. И там был исправлен. И также, согласно этому примеру, пришла Нэшама в один Гуф только она, к Нефеш живущий. И это внутренний смысл того, что написано с Саба де-Мишпатим (סבא דמשפטים) страница 98 о.и., что

«Сталкиваются Нэшамот с Нэфашот новообращённых и очищаются в ней

и т.д. Потому как отдельно (לבדו) Руах, или отдельно (לבדה) Нэшама, и они могут облачиться в один Гуф, только с помощью Нефеш. И поэтому берут в замену, вместо неё, Нефеш живущего, и посредством неё исправятся.


ובזה יתבאר לך תימא גדולה, שיש אל מה שתמצא בדברינו, כי רוב בני אדם אינם זוכים רק לנפש, ומועטים הם בדורותינו אלה האחרונים, שיזכו לרוח ונשמה, והרי נודע כי אין בן דוד בא עד שיכלו רוחות ונשמות להתקן, אבל יובן עם הנזכר, כי גם הרוח או הנשמה נתגלגלו בגופות אחרים, בהיותם מורכבים על נפש הגר ואז יתוקנו גם הם. ואמנם הנפש העיקריית שלו כאשר זכה להתקן, תוכל לקבל רוח אחר של איזה צדיק, שנדמה אליו במעשיו, ויהיה לו תמורת רוחו ממש. וכן עד"ז יתקן, עד גדר שיכול להשיג ג"כ נשמה של איזה צדיק. וכשנפטר הנפש הזה מן העולם, אם עדיין הרוח העיקרי שלה לא נגמר תקונו, אז ביני וביני הולכת נפש זו עם הרוח של הצדיק ההוא לעה"ב, ועל ידו תקבל השפע הראוי לה. וכאשר נגמר תקון הרוח שלו בגלגולו בגוף אחר כנז"ל, אז הנפש אומרת

אלכה ואשובה אל אישי הראשון,

ומתחברת עם הרוח שלה, וכן הענין בנשמה כאשר נתקנה, חוזרים הנפש והרומ לחזור עמה יחד בכל הנז"ל:


Здесь будет пояснена тебе большая излагаемая тема, что большинство Сыновей Адама (בני אדם) не удостаиваются большего, разве только Нефеш. Лишь немногие в наших поколениях удостоились Руах и Нэшама. Ведь известно, что Сын Давида не придёт пока не смогут исправиться Руахот и Нэшамот. Однако будет понятно с приведённым, что также Руах или Нэшама воплотятся в другие Гуфот, будучи совмещёнными с Нефеш живущей (הגר) и затем они тоже исправятся. И хотя его основная Нефеш удостоившись исправления сможет получить другой Руах какого-либо праведника, которому подобна в его действиях, -- он будет ей взамен ее настоящего Руах. И так, согласно этому примеру исправится до возможности получить так же Нэшама какого-либо праведника. И когда уйдёт (נפטר) эта Нефеш из Мира, если всё ещё не будет завершено исправление её основного Руах, тогда сама по себе эта Нефеш уходит с Руах того праведника в Олам аБа (לעה"ב), и с его помощью получит заслуженное ею изобилие (שפע). А когда будет завершено исправление ее Руах в его воплощении в другой Гуф, как упомянуто мудрецами, тогда Нефеш говорит:

«Я пойду и вернусь к моему первому Мужу».

И соединяется (התחבר) с ее Руах, и подобным образом и с Нэшама, когда та исправится, возвращаются Нефеш и Руах объединиться вместе с ней во всем, как упоминалось выше.

Гильгуль праведника и нечестивого.

ונבאר עתה ההפרש שיש בענין הגלגול, לצדיק ולרשע. ובזה יובן חלוק הנמצא בפסוקים ובדברי רז"ל, כי פעמים ראינו שאין הגלגול נוהג אלא עד שלשה גלגולים, בסוד

פעמים שלש עם גבר.

ובסוד

על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו.

ובסוד

פוקד עון אבות על בנים על שלישים ועל רבעים.

ומצאנו בספר התקונים תקון ס"ט,

דצדיק אתגלגל עד אלף דרין,

וכיוצא בזה. ואמנם הפסוק עצמו תירץ זה, כי ענין ארבע דורות הוא לרשע, כמש"ה

פוקד עון אבות וגו', לשנאי. אבל למי עושה חסד לאלפים לגלגולם, לאוהביו ולשומרי מצותי:


Теперь поясним различие между Гильгулем праведника (צדיק) и нечестивого (רשע). И выясним разногласия в высказываниях и в речах мудрецов, потому что иногда мы обнаруживаем, что Гильгуль происходит до третьего воплощения, в тайне:

«Вот, все это делает Бог два-три раза с человеком». (Иов 33:29),

и в тайне:

«За три преступления Израиля и за четыре не пощажу его». (Амос 2: 6)

или в тайне:

«Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода...» (Исход 20: 5).

И мы обнаружили в Книге Тикуним (Тикун 69), что

праведник воплощается до тысячи поколений

и т.д. И хотя стих сам по себе утверждает это, каков смысл четырёх поколений для злодея, как сказано в писании:

«Взыскивающий с детей за вину отцов и т.д. Что по-иному у того кто праведен. И проявляет милосердие воплотиться тысячу раз для любящих, и для хранящих Мои заповеди».


ובאור הענין הוא, דע, כי כאשר נפש האדם, אחר שבא מחדש בפעם א', וחטא ופגם בה, הנה אח"כ מתגלגלת בגוף אחד להתקן, וזה נקרא גלגול א'. ואם לא נתקנה אז, חוזרת בגלגול שני. ואם לא נתקנה אז, חוזרת בגלגול שלישי. ואם לא נתקנה אז, חוזרת ב גלגול שלישי . ומשם ואילך, אין לה עוד תקנה בגלגול, ואז נאמר בה,

ונכרתה הנפש ההיא מעמיה לגמרי.

אמנם אין זה, רק כאשר לא נתקנה כלל שום תקון בשום פעם מאלו, אבל אם באיזה פעם מאלו השלשה, התחילה לתקן קצת, אינה נכרתת, אמנם יכולה לחזור ולהתקן, אפילו עד אלף דור אם יצטרך. ולכן הראשון שלא תקן כלל, נקרא רשע. והאחרון שתקן קצת, נקרא צדיק. וכל מה שמתגלגל, הולך ומשלים תקונו:


И в комментарии проясним этот вопрос. Знай, после того как Нефеш человека пришла в первый раз, и он согрешил и повредил ее, она воплощается в первый Гуф для исправления. Это называется первый Гильгуль (воплощение) (גלגול א'). И если не исправится, -- возвращается (חוזרת) во второй Гильгуль (גלגול שני). И если не исправится, -- возвращается в третий Гильгуль (גלגול שלישי). И дальше у неё больше нет исправлений в Гильгулях . И о ней сказано:

«... истребится душа та из народа своего ...» (Быт.17:14).

Но это только когда не была исправлена вообще никаким исправлением в чём-либо. Но если в каком-либо из этих трёх воплощений она начала исправление, она не отсекается (נכרת), и может возвращаться и исправиться, до тысяч поколений, если будет необходимо. И поэтому сначала, когда не исправлен вообще, называется грешник. А потом, когда исправился немного, называется праведник. А все те воплощения идёт и совершает исправление.


ונלע"ד ששמעתי ממורי ז"ל, כי אין זה נוהג אלא בנפש, לפי שהיא מן העשיה, הטבועה בעמקי הקליפות. ולכן לא נזכר בתורה כרת, אלא בנפש,

כי נכרתה מן הקדושה, ונטבעה בקליפות.

אבל בר"ן, שהם מיצירה ובריאה, שאין שם כ"כ תגבורת אחיזת הקליפות, ודאי הוא שיתוקנו כלם, אלא שיש שנתקנים מהרה, ויש באורך זמן אחר כמה גלגולים.


И по моему скромному мнению, как я услышал от моего учителя, это происходит только с Нефеш, потому что она из Асия и погруженная в глубины (הטבועה בעמקי) Клипот (הקליפות). И поэтому было упомянуто в Торе отсечение (כרת) только о Нефеш, потому что

«Отделена от Святости, и погружена в Клипот».

Но Руах-Нэшама -- из Ецира и Брия, там где нет никакой опоры (תגבורת אחיזת) для Клипот. И несомненно, что исправятся все, но есть те, кто исправляются весьма быстро (מהרה). И обычно есть особое время после нескольких воплощений.


ועוד נבאר טעם ההפרש הנזכר שיש בין הצדיק לרשע, ויובן במ"ש ז"ל על אלישע אחר,

לא מידן לדייניה, משום דעסק בתורה

וכו'. כי הנה הצדיק העוסק בתורה, ובפרט אם יהיה מן הקדמונים, אין דנים אותו בגיהנם. והנה מוכרח הוא שיתמרקו עונותיו כדי שיכנס בג"ע, ולכן אין לו תקנה אחרת אלא בגלגול, כי על כל עון ועון אשר יש לו שלא נתכפרו לו ע"י יסורין בחייו, וגם לא נכנס בגיהנם לקבל ענשו עליהם, צריך גלגול אחר לכל עון מהם לתקנו, ולכן הוא מתגלגל גלגולים רבים, לכפר ולתקן עונותיו. משא"כ ברשע, שנכנס לגיהנם, ומתמרקים שם כל עונותיו יחד, ואין לו צורך לחזור בגלגולים:


И ещё поясним смысл отличия между праведником и нечестивым, и поймём то, что написано у Элиша Ахер (אלישע אחר),

«Не может быть осуждён судом, потому что он причастен к Торе»

и т.д., потому что праведник, занимающийся Торой (עוסק בתורה), и в особенности, если будет из предков, -- не судят (דנים) его в Геиноме (גיהנם). Но он принуждается (מוכרח) вычиститься доблеска (התמרק) от своих провинностей, чтобы вошёл в Ган Эдэн (ג"ע). И потому у него нет исправления, разве что в воплощениях, потому как каждую имеющуюся провинность (עון), и за которую ему не прощено, исправляется с помощью страдания в его жизни (יסורין בחייו). И чтобы не вошёл в Геином (גיהנם) получить его наказание (ענש) за них, нужны другие воплощения для исправления каждой его провинности (עון). Потому он воплощается много раз, чтобы искупить и исправить его провинности. С нечестивыми же иначе. Они входят в Геином, и там вычищают все их проступки за одновременно, и им нет нужды возвращаться в воплощения.


ויש בזה מקום שאלה, כי כפי הנראה לכאורה, שיותר טובה הוא ליכנס לגיהנם למרק תכף כל עונותיו, ולא לחזור בכמה גלגולים. והנלע"ד חיים לתרץ, כי הקב"ה צופה ומביט, כי הרשע הזה אם יחזור בגלגול יוסיף על חטאיו פשעךם, וירבה בעבירות על הזכיות, ולכן בראותיו שכבר השלים אותם המצות המועטות המוכרחות לו כפי שרש נפשו, מסלקו מן העולם ומורידו לגיהנם, ומתמרקין עונותיו, ונשארים זכיותיו שלימים,

כי חפץ חסד הוא.

אמנם הצדיק שעונותיו מועטים מזכיותיו, הם מתמרקים ע"י כל היסורין שסובל בגלגולים, ונשארים לו זכיותיו המרובים הנוספים לו בכל גלגול עד אין קץ, וגם שכרו נפלא ע"ד מ"ש רז"ל

רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות:


В этом есть место вопросу, как кажется на первый взгляд, что ему лучше войти (יכנס) в Геином (גיהנם) для скорого искупления всех его проступков (עונות) и не возвращаться к воплощениям. Но очевидно, согласно моему скромному мнению, Хаим обосновал (לתרץ), что Святой, Благословен Он, наблюдает (צופה) и следит (מביט), потому что если этот нечестивый вернётся в Гильгуль, добавит его грехов (חטא) и преступлений (פשע), и они превзойдут в Ибурах (עבירות) достоинства (זכיות). Потому очевидно, поскольку уже совершил те немногие обязательные ему заповеди соответственно корню его Нефеш, удалить его из Мира и опустить (מוריד) в Геином, где искупятся его проступки (עונות), и останутся его совершенные достоинства (זכיות),

потому что любит миловать Он.
(Михей 7:‎18).

Хотя праведник, провинности (עונות) которого незначительны относительно его достоинств (זכיות), очищается от них, проходя страдания (סובל) в воплощениях, где у него остаются его многие достоинства пополняемые в каждом воплощении до бесконечности (אין קץ). А также чудесное вознаграждение согласно тому, что написано Мудрецами:

«Хотел Святой, Благословен Он, удостоить Исраэль, поэтому умножил им в Торе и заповедях» (Маккот 23b).


О воплощениях Рав Шешет.

גלגול רב ששת.

כבר נתבאר בדרושים שקדמו, ענין גלגול כפול, והנה זהו ג"כ ענין מ"ש בגמרא על רב ששת, שהיה סגי נהור, וכשהיה עוסק בתורה, היה שמח, ואומר

חדאי נפשאי, לך קראי, לך תנאי

וכו'. ולכאורה אין הבנה בדברים אלו, כי לעצמו היה מטיב ולא לזולתו, וכמש"ה

אם חכמת חכמת לך.

גם נדקדק אומרו נפשי, וגם מה ענין זה אל רב ששת מזולתו:


Уже было выяснено в комментариях ранее вопрос Двойного Гильгуля (גלגול כפול). И вот тот же вопрос, как написано в Гмаре Рава Шешет (גמרא על רב ששת), который был слеп, и когда занимался в Торе, был рад, и сказал:

«Возрадуйся Душа моя, Тебя призывали, для Тебя учились»

и т.д. И на первый взгляд нет смысла в этих словах, потому что стремление было для себя, а не для других. И как сказано в писании:

«Если ты мудр, то мудр для себя»
(Притчи 9:12).

И также было уточнено. Сказали: «Душа моя» [Моя Нефеш], И что означает это у Рава Шешета относительно других.


ולהבין זה, נקדים תחלה ענין רב ששת, מי היה גלגולו. דע, כי בבא בן בוטא החסיד, מתלמידי שמאי הזקן, שכל ימיו היה מקריב אשם ספק, הוא שחזר עתה להתגלגל ברב ששת, להשלים איזה תקון שהיה צריך לו עדיין, ולפי שהורדוס המלך נקר את עיניו, גם עתה היה ג"כ סגי נהור כנודע. והנה אותיות בב"א הם שש"ת בא"ת ב"ש. ובזה נבא אל הבאור, דע, כי הנה מי שלא השלים תקונו בגלגול א', מוכרח להתגלגל עוד שנית להשתלם, אף אם חסרונו דבר מועט. והנה אם בגלגול א' השלים נפשו, ולא חסר לו כי אם דבר מועט, הנה כשחוזר להתגלגל שנית, כל השכר של התורה והמצות שעשה עשה בגלגול השני הוא לצורך נפשו הבאה עתה בגוף השני הזה להשתלם, וכאשר יקומו בזמן התחיה, תחזור נפשו אל הגוף הראשון, שבו עסק בתורה ובמצות רוב הצריך לו, ולא בא בגוף הב' הזה, אלא בהשאלה. לכן רב ששת ידע בנפשו, כי היה בראשונה בגוף בבא בן בוטא, שהיה אדם גדול בתורה ובחסידות מפורסם, ולא חזר להתגלגל עתה בזה הגוף הב', אלא על דבר מועט שהיה חסר ממנו, ולכן היה גופו עצב על הדבר הזה, כי הנה כל עמלו לוקחו הנפש ההיא, וסופו ללכת לחזור בגוף הא' בזמן התחיה. באופן כי כל מה שהיה עוסק בתורה ובמצות תועלת נפשו הוא, ולא לגופו, ולכן הנפש ראויה לשמוח, ולא הגוף. וז"ש

חדאי נפשי וכו', ולא אני, יען כי לך אני קורא, ולך אני שונה לתועלתך, ולא לתועלתי:


Чтобы это понять, предварим сперва вопрос Рава Шешета, кто был его воплощением. Знай, что Баба бэн Бута хасид (בבא בן בוטא החסיד), из учеников Шамая Старшего (שמאי הזקן), все дни которого была потребность искупительной жертвы, теперь вернулся воплотиться в Рава Шешета совершить какое-то исправление, которое было все-еще ему необходимо. Из-за того, что Царь Ирод (הורדוס המלך) выколол его глаза, так и теперь был тоже слепой, как известно. И вот буквы בב״א -- שש״ת в א"ת ב"ש. Этому приведено объяснение. Знай, что кто не совершил свое исправление в первом воплощений, вынужден воплощаться повторно, чтобы совершить это. Даже если его недостаток (חסרון) ничтожен (דבר מועט). И если в первом воплощении усовершил свою Нефеш, и нет у него недостачи, (потому что если чего-либо мизерного недостаёт, то когда вернётся воплощаться повторно,) вся заслуженная во втором воплощении награда в Торе и Заповедях только ради его следующей Нефеш, теперь имплантированной (שתלם) в этом втором Гуфе. И когда достигнет воскресения (יקומו בזמן התחיה), его Нефеш вернётся в первый Гуф, т.к. в нём занимался (עסק) в Торе и в Заповедях которые больше необходимы ему, и не войдёт во второй Гуф, разве что временно (בהשאלה) (в переносном смысле???). Следовательно Рав Шешет знал в его Душе, что был сперва в Гуф Баба бэн Бута, который был велик в Торе и в благочестии знаменитый (בחסידות מפורסם) и теперь вернулся воплотиться в этот второй Гуф, поскольку что-то не значительное отсутствовало у него. Поэтому был печальный в речи этой. Что всё его старание забирает та Нефеш, и кончено с возвращением в первый Гуф при её воскресении (בזמן התחיה). Таким образом что всё то, что обрёл в Торе и в Заповедях в пользу его Нефеш, а не его Гуф. И поэтому Нефеш заслуживает радоваться, а не Гуф. Что и написано:

... возрадуйся Душа моя ... и т.д., ... а не Я, вследствие того, что для Тебя я призывал, и для Тебя. Я изучал ради Тебя, а не для моей пользы.

5. Различия между двойным Ибуром и двойным Гильгулем.

הקדמה ה

בעניו ההפרש שיש, בין הגלגול, לעבור. והם ב' מיני גלגול. וב' מיני עובר. והוא זה, כי הנה בגלגול

והנה שתיהם הנפשות מתגלגלות יחד ובאות לעולם, בעת שנולד גוף האדם, ואינם נפרדים כלל עד יום המיתה. ושתיהם נקראות נפש אחת, ונעשות נפש אחד, וסובלות הצער והיסורין הבאים אל הגוף ההוא כל ימי חייו, וצער המיתה.

אמנם העבור אינו באדם ביום שנולד, כמו שנתבאר למעלה. אבל יש בו ב' בחינות,

והנה כאשר בא לצורך עצמו, אינו נכנס באדם עד היות בן י"ג שנה ויום אחד, שאז נתחייב האדם בתורה ובמצות, ויכול הוא לתקן גם את עצמו ע"י מצות האדם, ולכן אינו נכנס קודם זמן הזה, רק אמר שנתחייב במצות, ואז נכנס ומתפשט תוך הגוף ההוא, כדמיון שנתפשטה בו נפש האדם עצמה, ושתיהם סובלים היסורין הבאים על הגוף הזה, בהשואה אחת, ויושבת שם עד מלאת לה זמן קצוב לה, לתקן ולהשלים מה שהיא צריכה, ואז יוצאת בחייו, וחוזרת למקומה העליון בג"ע.

אבל כאשר בא לתועלת האדם, ולא לצורך עצמו, הנה הוא בא בבחירת עצמו, ולא בהכרח, ולכן איננו כפוף לסבול צער הגוף הזה כלל, ואיננו מרגיש כלל בצערו וביסורין הבאים עליו, ואם מוצא נחת רוח באדם, הוא יושב שם עמו, ואם לאו הוא יוצא משם והולך לו,

ואומר סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה וגו':


Очевидно отличие между Гильгуль и Ибуром. И это два вида Гильгуля и два вида Ибура.

  1. в первом воплощении входит одна Нефеш в Гуф человека со дня, когда был рождён и вышел на «воздух Мира» (אויר העולם).
  2. иногда возможно воплощение двух Нэфашот совместно также во время рождения человека. Это и называется Двойной Гильгуль (גלגול כפול), как было выяснено в комментарии прежде.
Обе эти Нефешот воплощаются совместно и приходят в Мир во время рождения Гуф человека. И они не отделяются вообще до дня смерти (יום המיתה). И они обе называются Одна Нефеш (נפש אחת), и становятся как одна Нефеш (נפש אחד), и терпят горе (צער) и страдания (יסורין), относящиеся к тому Гуфу все дни его жизни, и горе смерти (צער המיתה).

Однако Ибур возникает в человеке не в день рождения, как было выяснено вверху. Но в нём есть две бхинот:

  1. когда приходит ради самого праведника, зачатого (מתעבר) в человеке усовершенствоваться в каком-либо недостатке, как будет пояснено в своем месте.
  2. когда он приходит ради человека, для помощи ему и наставлении в Торе и Заповедях.
Когда приходит () ради себя, не входит (נכנס) в человека до 13 лет и одного дня. Т.к. только тогда человек ответственен в Торе и в Заповедях, и он сможет исправить также себя с помощью заповедей исполняемых человеком. Потому вошёл (נכנס) не прежде времени, а как только сказал что ответственен в заповедях. И тогда входит (נכנס) и распространяется (מתפשט) внутри того Гуф, подобно тому, как распространена в нём собственная Нефеш человека. И они обе равно испытывают страдания (יסורין), приходящие на этот Гуф. Там и обитает до исполнения отмерянного ей времени исправляться и совершенствоваться, в чем следует. А затем выходит при его жизни и возвращается к своему высокому месту (מקומה העליון) в Ган Эдэн.

Но если приходит для пользы человеку, а не себе, то приходит по собственному выбору (בחירת עצמו), а не из обязанности (בהכרח). И поэтому не подвержен нести страдания этого Гуфа вообще, и вообще не ощущает его печали и приходящие страдания. И если находит покой Руах (נחת רוח отраду) в человеке, пребывает там с ним, а если нет, то он выходит оттуда и покидает его.

«И сказал обществу: отойдите от шатров нечестивых людей сих ...»
(Числа 16:26) и т.д.


ועתה נבאר את אשר התחלנו, כי הנה הפסוק אומר

פוקד עון אבות על בנים.

פירוש, כי עד שלשה נפשות מגולגלות וישנות, עם נפש אחת חדשה, יכולות להתגלגל יחד בגוף אחד, מיום שנולד, באופן שהם ארבעה נפשות יחד. וז"ס על רבעים. גם ז"ס

פעמים שלש עם גבר.

כי שלשה נפשות מגולגלות, יוכלו להתגלגל עם גבר אחד, הוא הנפש הזה החדש. אבל יותר מזה, אי אפשר להתגלגל ביחד. אמנם אפשר להיות פחות מחשבון זה, כי אפשר להיות שתתגלגל נפש אחת לבדה בגוף אחד, או נפש אחת מגולגלת, עם נפש אחת חדשה בגוף אחד, או שתי נפשות מגולגלות לבדם בגוף אחר, או שנים מגולגלות עם חדשה אחת, או שלשה מגולגלות לבדם, או שלשה מגולגלות עם חדשה אחת. אבל יותר מחשבון זה, אי אפשר להכנס בגוף אחד כנזכר:


А теперь поясним то, что мы начали, потому что тот стих сказал:

«Взыскивающий грехи отцов с сыновей».

Означает, что до того трёх Нэфашот древних воплощаются с одной Нефеш новой. И могут воплощаться совместно в один Гуф, со дня рождения, таким образом, что эти четыре Нэфашот вместе. И это внутренний смысл четверти. А также это тайна:

«Вот, все это делает Бог два-три раза с человеком».

Потому что три воплощающиеся Нэфашот, могут воплощаться в одном человеке, он и это новый Нефеш. И более того количества не способны воплощаться вместе. Однако возможно, что будет меньше количество их. Потому что возможно, что воплотится только одна Нефеш в один Гуф, или одна Нефеш воплощается, с одной новой Нефеш в один Гуф. Или две Нэфашот воплощаются в Гуф другой, или обе воплощаются с одной новой, или три воплощаются сами, или три воплощаются с одной новой. Но более количества этого, не способно войти в один Гуф, как упоминалось.


ודע, כי אלו המתגלגלים יחד בגוף אחד כנזכר, אינו נוהג אלא בזמן שכלם הם נאחזים בשרש אחד, בסוד

וגאל את ממכר אחיו.

ואע"פ שזה המגולגל החדש, לא חטא באיזה חטא של המגולגלים אחרים, עכ"ז אם הוא מבחינת הפנימית יותר מכולם, כמו אם הוא מבחינת הגידים שבאבר ההוא של אדה"ר, והם מבחי' הבשר שהוא גרוע מהגידים, צריך זה החדש לנקות הפגם והעפוש שנעשה מחמת עונות הראשונים, כדי שימשך החיות אל כל השרש ההוא:


И знай, что эти, воплощающиеся совместно в одном Гуфе, как упоминалось, способны воплотиться только во время, когда все они сцеплены (נאחזים) в одном корне. В тайне:

«придёт близкий его родственник и выкупит проданное братом его» (Лев. 25:25).

И хотя «Новый» воплощенный не грешит каким-либо грехом от других воплощающихся,-- несмотря на всё это, он как Бхина внутренняя (מבחינת הפנימית) из всех их, подобно тому как будь он как Бхина Гидим (מבחינת הגידים) в организме Адам аРишон, а они -- из категории Басар (מבחי' הבשר), которая хуже чем Гидим. И этот «Новый» нужен, чтобы очистить ущерб (פגם) и пороки (עפוש), сделанные в предыдущие периоды, чтобы была извлечена жизненная сила (החיות) всего того корня.


והנה גם בבחי' העבור הוא עד"ז כי אי אפשר שיתעברו באדם, ויתגלגלו בו רק שלושה נפשות הבאות לסייע הנפש ההיא עצמה של האדם הזה, אשר עמו הם ארבעה, אבל לא יותר מזה. אבל פחות אפשר להיות. ואמנם אותם הבאות בסוד גלגול ממש, כלם באות לצורך עצמם, לתקן את אשר עוית, או להשלים איזה מצוה שחסר להם:


И вот, согласно этому примеру, этот вид Ибура еще как-то возможен, чтобы произошло зачатие (יתעבר) в человеке и воплощение трех Нефашот, приходящих помочь собственно Нефеш этого человека, с которой их будет четеро. Но не более. Однако меньше - возможно. И хотя они приходят в тайне воплощения в действительности, все они приходят ради себя, исправить то, в чем провинились (עוית), или совершить какую-то заповедь, которой не хватает им.


ואודיעך ענין סדר העבור יותר בהרחבה, ונמשיל משל אחד, ונאמר, הגע עצמך, שזה האדם המתגלגל עתה בגוף הזה לתקן עצמו, יש בשרשו עשרה נפשות אחרות עליונות ממנו, והנה אם יזכה האדם הזה, יתעבר בו נפש העשירית, התחתונה מכל העשרה, והוא עליון ממנו עצמו, ולכן עוזרו ומסייעו להתקן. ואם יזכה יותר, יתעבר בו נפש התשיעית. ואם יזכה יותר, יתעבר בו גם נפש השמינית. והרי נתעברו בו שלשה נפשות, ועמו הם ארבעה. ואי אפשר להתעבר בו יותר מזה. אבל אם יזכה יותר, יתעבר בו גם הנפש השביעית, ואז נפש העשירית, יתבטל הארתה בעבור ההוא, בתוך הארת שלשה עבורים העליונים ממנה. וכן עד"ז הולך הענין ונמשך, עד שנמצא שאפשר שיתעברו בו שלשה נפשות גבוהות מכל העשרה, והם, הא', והב', והג', ואלו השלשה תתגלה הארתם בעבור ההוא לעזרו, ושאר השבעה אחרים תתבטל הארתם שם, מכח הארתם של השלשה עליונים, ויחשבו כאלו אינם. באופן כי אי אפשר להתגלות בסוד עבור, רק שלשה נפשות בלבד, ועם נפש האדם עצמו, הם ארבעה, אבל יותר מזה אי אפשר כנזכר:


И сообщу тебе порядок формирования Ибура (סדר העבור) более подробно. И уподобим это одному примеру. И скажем, представь себе, что человек воплощается теперь в свой Гуф для своего исправления и имеет в его корне десять других высших чем он Нэфашот. И если этот человек удостоится, зачнется (יתעבר) в нем десятая Нефеш, самая нижняя из всех десяти. Она выше его собственной, и поэтому содействует и помогает ему исправиться. И если удостоится большего, зачнется (יתעבר) в нем девятая Нефеш. И если удостоится еще большего, зачнется (יתעבר) в нем также восьмая Нефеш. Так вот, Ибур сделали в нём три Нэфашот, с ним их четверо, и невозможно сделать Ибур в нём более этого. Но если удостоится еще большего, зачнется (יתעבר) в нем также седьмая Нефеш, а Нефеш десятая прекратит (יתבטל) своё свечение (הארתה) в том Ибуре, внутри свечения трёх Ибурим, более высших чем она. Также, согласно этому примеру, происходит и продолжается этот процесс до того, что возможно зачнутся (יתעבר) в нем три самые высокие (גבוה) Нэфашот из всех десяти: Первая, Вторая и Третья. И эти три проявят (התגלה) их свечение (הארתה) в этом Ибуре для помощи ему, а остальные семь отменят их свечение в силу свечение трёх высших (עליונים). И будут считать как будто их нет. Таким образом, могут раскрыться в тайне Ибура только три Нэфашот. А с Нефеш самого человека -- их четверо. Но, как упоминалось, более этого не возможно.


הנה הכתוב אומר,

הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר.

פירוש, כי בג' הגלגולים הראשונים, אז מתגלגל נפש האדם לבדה, בלי שתוף זולתה, תוך הגוף. אבל אם עדיין לא נתקנה בשלשתם, ותצטרך לחזור עוד בג' הגלגולים שניים, אינה באה לבדה, כיון שאין בה כח לתקן, ולכן באה בשתוף גבר שהוא צדיק אחד המתעבר בו, כדי לסייעו ולהדריכו למוטב. ולכן לא אמר שלש פעמים, שהיה נראה שהוא בשלשה פעמים הראשונות, אמנם אמר פעמים שלש, להורות כי בפעם השניה הכוללת שלשה גלגולים שניים, אז הוא עם גבר זולתו משותף עמו כנזכר:


Вот в Писаниях сказано:

«Вот, все это делает Бог два-три раза с человеком». Иов 33:‎29

Значение, что в трёх первых воплощениях, воплощается только одна Нефеш человека, без соучастия с кем либо внутри Гуфа. Но если до сих пор не была исправлена в трёх, то будет нужно возвращаться ещё в трёх воплощениях вдвоём. И приходит не только она, -- потому что нет в ней силы исправиться, -- а в соучастии (שתוף) с человеком(גבר), т.к. он праведник, первый зачатый (מתעבר) в нём, помочь и наставлять её на добродетель. И поэтому не сказал «три раза» (שלש), буд-то видится что это в трёх первых, а сказал «два или три раза» (פעמים שלש), указывая что во второй раз включаются три воплощения вдвоём, когда она (Нефеш) с мужчиной (גבר) совместно, как упоминалось:


ענין מתמיה שבאר הסבא דמשפטים, בענין המגולגל בכמה פעמים, באיזה גוף מהם יקום בזמן התחיה. דע, כי הלא נתבאר אצלינו מ"ש בהקדמת התיקונים, על פסוק

כצפור נודדת מקנה

וגו'. וכן מ"ש בזוהר פרשת פקודי בענין השכינה,

איך גלתה בקליפות, עד דמטאת רגלין ברגלין

וכו'. ואמרנו, איך גם נשמות הצדיקים גלו בתוך הקליפות עם השכינה. ואמנם בזמנים הקדמונים, היו הנשמות ההם הגולים עמה, בחי' אותם הניצוצים והחלקים אשר הם מבחי' מדרגה, ששם עומדת השכינה בגלות בזמן ההוא, ועד"ז בכל דור ודור. ואמנם עתה בדורות אחרונים אלו, כבר השכינה ירדה עד רגלין, וגם הנשמות שבדורות אלו, הם מבחינת הרגלים. ולפי שבתחילה גלו כל הנשמות כולם שם עם השכינה, לכן עתה אותם הנשמות הראשונות העליונות, שכבר עלו ונתקנו, אז הם יורדות להדריך ולהיישיר את אלו הנשמות השפלות, כדי שיתוקנו. ונמצא כי כמה חלקים ונצוצות יש בכל נשמה ונשמה, וכל החלקים ההם נקראים בשם נשמה אחת, וכן הענין בכל נשמה ונשמה, וכאשר יהיה זמן התחיה, כל גוף וגוף יקח חלקו של נשמתו, כפי חלק הזמן שלו באיזו מדרגה היתה:


Удивительный вопрос поясняет Саба дэ-Мишпатим (סבא דמשפטים) относительно нескольких воплощений у некоторых. Что в каком-либо Гуфе из них воскреснет при воскресении (יקום בזמן התחיה). Знай, что как было выяснено у нас во вступлении Тикуним, в стихе:

«Как птица, покинувшая гнездо своё» (Притчи 27: 8)

и т.д.. А также что написано в Зоар Глава Пкудей относительно Шхины (שכינה):

«И изгнана в Клипот, до того что сровняются Раглаим с Раглаим»

и т.д. И мы сказали, что Нэшамот праведников (נשמות הצדיקים) изгнаны внутрь Клипот со Шхиной. И хотя во времена древних (זמנים הקדמונים), были те Нэшамот изгнанные с ней, как их бхинот Ницуцим и части из категории их ступеней, где пребывает Шхина в изгнании в то время, и таким же образом все поколения. Однако теперь, в этих последних поколениях, Шхина уже спустилась до Раглаим (רגלין), и также Нэшамот в этих поколениях, из Бхина Раглаим. И согластно тому что в начале изгнаны все Нэшамот со Шхиной, следовательно, теперь Нэшамот первые и высшие, которые уже поднялись и исправились, спускаются руководить (הדריך) и выправлять (היישיר) Нэшамот нижние (נשמות השפלות), чтобы они исправились. И найдём, что несколько частей (חלקים) и Ницуцот (נצוצות) есть в каждой Нэшаме. И все части те называются по имени Единая Нэшама (נשמה אחת), и так во всех Нэшамот. А когда будет время воскресения (זמן התחיה), каждый Гуф приобретет свою долю от его Нэшама, соответственно того времени, в каком была его ступень.


הנה לפעמים יארע, כי אע"פ שיהיה באדם נפש אחת טהורה ועליונה, יבוא איזה פעם לידי כעס, ואז תצא ממנו, ותכנס במקומה נפש אחרת גרועה, או ג"כ יחלה האדם איזה חולי גדול, ואז תתחלף נפשו בנפש אחרת, או יארע לו חולי הנופל והנכפה, ותתחלף נפשו ותלך באיש אחר, ותכנס בו נפש אחרת. וז"ס

צדיק כל ימיו, ובסוף הרשיע.

או להפך. וכיון שהדבר כך, אפשר ג"כ שימשך מזה עוד דבר אחר, והוא, כי אם עד עתה היתה מזומנת אל האיש הזה איזו אשה בת זוגו, כיון שנתחלפה נפשו ונתנה לאיש אחר, אותו איש אחר יקחנה:


А иногда случается что, несмотря на то, что будет в человеке Единая Нефеш (נפש אחת) чистая (טהורה) и вышняя (עליונה), придёт однажды к гневу, и затем выйдет от него, и войдёт на её месте другая Нефеш (נפש אחרת) плохая (גרועה), или человек сильно заболеет каким-то большим недугом, и затем поменяется его Нефеш на другую Нефеш. Или случится у него болезнь одержимости (חולי הנופל) и эпилепсия (הנכפה), и обменяется его Нефеш и уйдёт в другого человека, а в него войдёт другая Нефеш. И это внутренний смысл:

«Праведный человек всю свою жизнь, только чтобы стать злом в конце» (Брахот 29а).

Или наоборот. И поскольку это так, возможно так же, что будет извлечено из этого ещё что-либо другое. И это потому что перед тем для этого человека была приготовлена какая-то женщина - его партнёр, т.к. была заменена его Нефеш и дана другому человеку, этот другой человек и возьмёт её (жену).


דע, כי יש יכולת ביד נפש האדם, או רוחו, או נשמתו, ללקט נצוצותיהם המוטבעות בעמקי הקליפות, ולהעלותם משם, ויתוקנו על ידו, כדוגמת מה שנתבאר אצלינו, בענין טעם הריגת עשרה הרוגי מלכות, ועיין שם:


Знай, что Нефеш человека, или его Руах, или его Нэшамот способены собрать свои Нецуцот погружённые в глубины Клипот, поднять их оттуда, и с его помощью они будут исправлены. Наподобие того, что было выяснено у нас, относительно смысла убийства (הריגת) десяти Мучеников Малхут (הרוגי מלכות казненные за приверженность еврейству), и посмотри там.


דע כי יש חלוק בין המתגלגל לסיבת תקון שאר עבירות, למתגלגל לסיבת שלא היו לו בנים, ולא קיים מצות פריה ורביה. כי המתגלגל לסיבת בטול פריה ורביה, אע"פ שיהיה כשמעון בן עזאי שלא הוצרך להתגלגל על בנים, עכ"ז כשיתגלגל איזה פעם באיזה גוף בעת שנולד, לסבת צרכו לתקן איזו פגם אחר, או שבא להועיל לאחרים, וכן אם יבא בסוד העבור בחיים כנודע, הנה אי אפשר לו לבא יחידי, אלא משותף עם אחר, לפי שהוא פלגא דגופא, ואינו יכול לבא יחידי. ואפשר כי זה ג"כ נקרא גלגול כפול, כנז"ל בדרושים הקודמים. וזהו המתגלגל שלא ע"י יבום, כנלע"ד חיים:


Знай, что есть различие между воплощающимся по причине исправление оставшихся преступлений (עבירות), от воплощающегося по причине отсутствия у него сыновей, и не выполнения заповеди плодоношения и его размножения (פריה ורביה). Потому что воплощающийся по причине отречения от плодоношения и размножения, несмотря на то, что будет как Шимон Бен Азай (שמעון בן עזאי), который не нуждался в воплощении ради сыновей, несмотря на всё это, когда воплотится однажды в какой-либо Гуф, во время рождения по причине потребности исправить какой-то другой ущерб, или когда пришёл для пользы другим. А также, если придёт в тайне Ибура при жизни, как известно, то не возможно ему прийти самостоятельно, а только совместно с другим, потому что он половина Гуф (פלגא דגופא), и он не может прийти самостоятельно. И возможно потому что это так же называется Двойной Гильгуль (גלגול כפול), как упомянуто мудрецами в предыдущих комментариях. И это воплощение не с помощью Левирата. Таково моё мнение в силу моего постижения. Хаим:

6. Источник Новых и Старых Нэшамот.

הקדמה ו

Относительно сути новых и старых Нэшамот.

בענין נשמות חדשות וישנות מה עניינם.

וכבר נתבאר קצת ענין זה בש"ה שער המצות במצות שלוח הקן. גם נבאר התחלת שורש הנשמות מהיכן התחילה:


Частично уже был выяснен этот вопрос в первой главе Врата Заповедей (שער המצות) в заповедях «Изгнание наседки» (במצות שלוח הקן). Поясним тоже первоначальный источник (התחלת שורש) Нэшамот, где их начало.


דע, כי כאשר נבראו כל העולמות, ואפילו עולם האצילות, נתהוה בתחלה בסוד זווג אחור באחור. ואח"כ חזר להתהוות בבחי' פנים בפנים. והנה גם בחי' נשמות של בני אדם, היו כך, כי תחלה נתהוו בבחי' אחור באחור. ואח"כ מן העת אשר נברא אדם הראשון ואילך, עד ביאת המשיח, התקון הנעשה מאז ואילך, הוא לאותם הנשמות, שאז נתהוו בבחי' אחור באחור, שיהיו עתה חדשות יוצאות מזווג פנים בפנים. לפי שאחר שנתהוו בתחלה מאהור באחור, ירדו עם גלות השכינה למטה בתוך הקליפות, וכאשר איזה צדיק מכוין איזו כונה גמורה טובה, יכול להמשיך ע"י כונתו ההיא איזו נשמה חדשה, פירוש, שהנשמה שבתוך הקליפה, תתעלה משם ולמעלה, בסוד

חדשים לבקרים רבה אמונתך,

ושם תתחדש, ואח"כ תרד משם בעה"ז מבח" פנים בפנים, ועתה הם תחלת ברייתם, ונקראים חדשות. ואלו הנשמות מוכנות שלא לחטוא כשאר הנשמות:


Знай, что когда были созданы все Миры, и непосредственно Мир Ацилут, он возник изначально в тайне зивуга Ахор бэ-Ахор (בסוד זווג אחור באחור). А после того обратился к состоянию в виде Паним бэ-Паним (בחי' פנים בפנים). И вот также Бхинот Нэшамот Сыновей Адама, были так же, потому что сперва возникли в качестве Ахор бэ-Ахор. А после того, со времени когда был создан (נברא) Адам Ришон (אדם הראשון) и дальше, до прихода Машиаха (ביאת המשיח), было произведено такое исправление для тех Нэшамот, которые возникли тогда в виде Ахор бэ-Ахор, что теперь будут формироваться новые от зивуга Паним бэ-Паним (זווג פנים בפנים). Потому что после изначального возникновения в Ахор бэ-Ахор, они спустились с изгнанием Шхины вниз, внутрь Клипот. А когда какой-то праведник настроится на какое-то совершенно хорошее намерение, может притянуть с помощью его намерения какую-то новую Нэшаму (נשמה חדשה). Т.е. что Нэшама, которая внутри Клипы, поднимется оттуда вверх, в тайне:

״Обновляется каждое утро велика верность Твоя״ (плачь Еремии 3.23),

и там обновится (תתחדש). А после того как спустится оттуда в Олам аЗэ из состояния Паним бэ-Паним (בח" פנים בפנים), то теперь это начало их бытия (תחלת ברייתם), и называются Новые (חדשות). И эти Нэшамот подготовлены не грешить, как и другие Нэшамот.


אך דע, כי אין בנו כח בכל הזמן הזה רק להמשיך אלו הנשמות החדשות, אותם שהם מן הבי"ע, שהם סוד נשמה רוח נפש כנודע. אבל לעתיד לבא אחר התחיה, יבואו נשמות חדשות יותר מעולות, שהם מעולם האצילות והם מבחי' הנשמה דאצילות שהיה לאדה"ר, הנקראת בשם זיהרא עילאה, כמו שיתבאר בדרושים הבאים. וז"ס מ"ש בס"ה פרשת פקודי דף רנ"ג ע"א,

שמיום שנחרב בית המקדש, לא נכנסו נשמות בהיכל האהבה.

כי אלו החדשות דפנים בפנים מן עולם האצילות, לא נכנסו שם. אבל הנשמות שמן הבי"ע החדשות, אפשר שיבואו אפילו בזמן שלאחר החרבן. אבל כל שאר נשמות הבאות בעולם, הם מאותם שהיו כלולות בנשמת אדה"ר, אחר אשר נברא אחור באחור, חזר ונסרו מבחי' פנים בפנים, והחזירו פנים בפנים. ונמצא כי כל הנשמות הישנות הם באים ממנו:


Но знай, что в нас есть сила всё это время притянуть только Новые Нэшамот, т.к. они из БЕ״А, и это тайна Нэшама Руах Нефеш, как известно. Но в будущем, после возрождения, придут Новые Нэшамот, более совершенные, т.к. они от Мира Ацилут и из категории Нэшама дэ-Ацилут, как было у Адам Ришон, назывались по имени Зеира Элоа (זיהרא עילאה), как будет пояснено в следующих комментариях. И это внутренний смысл того что написано в Книге Зоар Глава Пкудэй страница 253, что

«Со дня разрушения Храма, не входили Нэшамот в Святилище Любви».

Потому что эти Новые дэ-Паним бэ-Паним из Мира Ацилут, не вошли туда. А только Новые Нэшамот от БЕ״А, способные прийти даже во время разрушения. А все остальные Нэшамот, приходящие в Мир, они от тех, что были включены в Нэшамот Адама аРишон. И после того как был создан Ахор бэ-Ахор, вернулись и вышли из категории Паним бэ-Паним, снова вернулись в Паним бэ-Паним. И найдём, что все Старые Нэшамот приходят от него.


ודע, כי אדה"ר מתחלק לרמ"ח איברים, על דרך גופו הנכלל מן רמ"ח איברים. גם יש בו בחי' אחרות, והם מבחי' כמה מיני שערות התלוים בו לאין קץ. והנה כל נצוצי פרטי הנשמות שבעה"ז, כולם הם מבחי' אלו שיש באדה"ר כנזכר. ואמנם אלו הפרטים והבחי' הנז', נמשכו אח"כ בגופות האנשים הנולדים מן אדה"ר. ואלו הפרטים הם הנקראים אצלינו שרשי הנשמות, להיותם כולם נמשכות משם מבחי' אלו של אדם כנזכר. והנה לדעת עתה כל איש ואיש, מה שרש של נשמתו, צריך שידע ויכיר, במי נתחלקו כל פרטי נצוצות איברים ושערות של אדה"ר, וזה יקרא שרשי הנשמות הבאות ממנו, וכן בכל אבר ואבר, ע"ד מה שדרשו חז"ל בפסוק

בפסוק איפה היית ביסדי ארץ:


И знай, что Адам аРишон подразделяется на 248 (רמ"ח РаМа״Х) органов, и соответственно его Гуф, состоит из РаМа״Х органов. Также есть в нём другие Бхинот (בחי' אחרות). И они из бхинот нескольких видов Сэарот (שערות волосы), свисающих с нго без конца. И вот все Нецуцим частных Нэшамот, что в Олам аЗэ, все они из этих категорий (בחי'), что есть в Адам аРишон, как упоминалось. Хотя и эти детали и упомянутые бхинот произошли после того как Гуфот мужчин рождаются из Адам аРишон. И эти детали, называются у нас Источники Душ (אצלינו שרשי הנשמות близкие корням Нешамот), будучи все происходящими оттуда, из этих категорий (בחי') дэ-Адам, как упоминалось. И вот познает теперь каждый человек, каков корень его Нэшама, нужно чтобы знал и узнал, как подразделяются все частные Нецуцот, органы (איברים ) и Сэарот (שערות волосы) дэ-Адам аРишон. И т.о. назовут Источники Душ (שרשי הנשמות), приходящие от него, и также во всех и каждом органе (אבר), по примеру того, как истолковали наши мудрецы в стихе:

«Где! Где ты был при Моём основании земли?»:


וכבר ביארנו לך, כי רוב הנשמות הם בחי' קין והבל, בניו של אדה"ר, ומשם יפרדו אח"כ לכל הנולדים מאז ואילך. ואע"פ שלא נבאר עתה הענין הזה בדיוק גמור, כי אין פה מקום הדרוש הזה, אמנם בדרך משל נבאר ענינן. כי הגע עצמך שנאמר, שהבל הוא בחי' הראש של הנשמות כלם, נמצא כי נשמת הבל, היא השורש של כל פרטי נצוצי הנשמות שבבני אדם, שהם מבחי' הראש. וכן אם אברהם אבינו ע"ה הוא בחינת זרוע ימין של אדה"ר, נאמר כי כל פרטי נצוצי הנשמות שבבני אדם מבחי' הזרוע ימין של אדם, הם נכללים באברהם, והוא שרש שלהם. ועד"ז בכל שאר איברים ושערות של נשמת אדה"ר, ואין כאן מקום דרוש זה:


Мы уже прояснили тебе, что большинство Нэшамот - это Бхинот Каин и Авель (בחי' קין והבל), сыновья Адама аРишон. И оттуда все отделяются после рождения тех пор и дальше. И несмотря на то, что сейчас не проясним полностью именно этот вопрос, потому что нет здесь места комментировать это, но этот процесс поясним примером. И смотри сам, что сказано, что Авель -- это Бхинат Рош (בחי' הראש) всех Нэшамот, и что Душа Авеля (נשמת הבל) -- это корень всех частных Нецуцим Нэшамот среди сыновей Адама, и они из категории Рош (מבחי' הראש). А также, если Авраам, Отец наш, мир ему, -- Бхина правое предплечье (בחינת זרוע ימין) Адама аРишон, сказано что все частные Нецуцим Нэшамот среди сыновей Адам из Бхина правое предплечье Адама, они включены в Авраама, и он -- их корень. И таким же образом во всех остальных органах и Сэарот Души Адам аРишон, и нет здесь места для толкования этого.

Тшува - покаяние.

התשובה

אמנם נבאר עתה ענין חלוקי פרטי התשובה הצריכה לבני אדם, ובהם יובן קצת מן הדרוש הזה, הנה חלקי התשובה הם שמונה,


Однако поясним теперь вопрос частных видов покаяния (תשובה) необходимых для Бнэй Адам, и он будут немного поясяться в этом комментарии. Вот этих восемь видов покаяния (חלקי התשובה):


Ⅰ○ האחת היא, כי מי שיש בו נפש מעולם העשיה, הנה כשהוטא אדם, גורם להפריד העשיה מן היצירה, בבחי' פרטיות המקום, שהוא תלוי בו שרש נפשו, ולכן היא תשובתו שיתקן עד שיחזיר להתחבר עשיה ביצירה, בבחי' המקום ההוא של שרש נפשו.

Ⅱ○ וכן מי שיש בו רוח מן היצירה, וחטא, צריך לחבר יצירה בבריאה בפרטות בחי' שרשו כנזכר.

Ⅲ○ ומי שיש בו נשמ"ה מן בריאה, צריך לחבר בריאה באצילות עד הנז"ל. והרי אלו שלשה חלקי תשובה תחתונים, כי הם בעולמות בי"ע:


Ⅰ○ Первый -- у того, кто имеет Нефеш от Мира Асия. Когда такой человек согрешает, вызывает отделение (להפריד) Асия от Ецира, на уровне собственного места (בחי' פרטיות המקום), которое зависит корня его Нефеш (שרש נפשו). Его покаяние нужно для исправления, чтобы вернуть к соединению (להתחבר) Асия и Ецира на уровне собственного места (בחי' פרטיות המקום), где корень его Нефеш.

Ⅱ○И также тот, кто имеет Руах из Ецира, и согрешил, должен соединить Ецира с Брия на уровне собственного места (בחי' פרטיות המקום), где его корень, как упоминалось.

Ⅲ○А тот, кто имеет НэШаМ״А из Брия, должен соединить Брия с Ацилут до того состояния, как упоминалось выше. Это три раздела нижнего покаяния (תשובה תחתונים), потому что они в Мирах БЕ״А:


עוד יש חמשה חלקי תשובה יותר עליונים כי הם בעולם האצילות עצמו.

Ⅳ○ הא' היא, להחזיר המלכות דאצילות למקומה, אשר הוא תחת היסוד, וזה בבחי' פרטיות שרש נשמתו כנזכר.

Ⅴ○ הב', להשיבה יותר למעלה עד נה"י, כי שם מקום אצילותה כנודע.

Ⅵ○ הג', להשיבה יותר למעלה, עד חג"ת.

Ⅶ○ הד', להשיבה יותר למעלה, עד חב"ד, שהם שלשה מוחין דז"א. והרי ארבעה עליות אלו, וכולם בבחי' מדרגת ז"א.

Ⅷ○ עוד יש תשובה חמישית עיקריית ועליונה מכלם, והיא להשיבה ולהעלותה עד מקום או"א. ואל חלק זה רמזו בס"ה, ובספר התקונין, וקראוה תשובה דרגא תמינאה, כנודע כי אימא היא תמינאה ממטה למעלה:


А есть ещё пять разделов покаяния, более высшие, потому что они в самом Мире Ацилут.

Ⅳ○ Первый это, вернуть Малхут дэ-Ацилут на её место, которое под Есод, и это в специфического корня его Нэшамот как упоминалось.

Ⅴ○ Второй, вернуть её выше до НэХ״И, потому что там место её сотворения, как известно.

Ⅵ○ Третье, вернуть её ещё выше, до ХаГа״Т.

Ⅶ○ Четвёртое, вернуть её более выше, до ХаБа״Д, т.к. они три Мохин дэ-З״А.

И вот эти четыре подъёма, и все вместе в качестве ступени З״А.

Ⅷ○ А есть ещё покаяние пятое -- основное и выше всех, и это вернуть и поднять её до места Ав״И. На эту часть указали в Книге Зоар, и в Книге Тикуним (ספר התקונין), и называли покаяние восьмой ступени (תשובה דרגא תמינאה), как известно. Потому что Има -- восьмая снизу вверх.


וצריך שתדע, כי כפי מעלת מקום נשמת האדם, כך חוזק וחומר פגימת חטאו, כי מי שיהיה לו נפש ממלכות דאצילות, יעלה פגמו עד שם, ויפגום בחלק שרשו אשר שם, ועד"ז בשאר הבחי'. גם צריך שתדע, כי אם איזה אדם מן הראשונים שקדמו אליו, שהיו מבחי' בעלי נשמתו, היו לו נפש ורוח מן העשיה ויצירה, וחטא ופגם בחי' רוחו, והוצרך להתגלגל באדם הזה הב' אשר נולד עתה, הנה עם היות שהאדם הזה לא נכנסה בו רק בחינת הנפש בלבד, הנה כאשר חוטא, הוא פוגם עד למעלה ביצירה, כאלו נכנס בו גם בחי' רוח. וכאשר ירצה לשוב בתשובה, צריך שיתקן כאילו היה בו רוח ונפש ונפגמו שניהם, ועד"ז בשאר הפרטים:


И нужно чтобы ты знал, что соответственно высоте места Души (נשמת) человека сила (חוזק) и прочность (חומר) ущерба от его греха (פגימת חטא), потому что тот, у кого Нефеш от Малхут дэ-Ацилут, поднимется его вред до того места, и нанесёт ущерб в части его корня. И таким же образом в остальных Бхинот. Также нужно, чтобы ты знал, что если какой-то человек из первых, которые являются предками ему (הראשונים שקדמו), и были из категории владельцев его Нэшама, а также были у него Нефеш и Руах из Асия и Ецира, и согрешил и повредил Бхину Руах, и должен был воплотиться в этого второго человека, который был рождён теперь, то поскольку у этого человека вошла только Бхина Нефеш, то когда грешит, он портит до верха в Ецира, как будто бы вошёл в него также Бхина Руах. А когда захочет вернуться в покаянии, необходимо будет, чтобы исправился, словно был в нём Руах и Нефеш, и были повреждены они оба, и таким же образом в остальных случаях:


גם לענין תקון תשובתו של האדם, צריך האדם עוד אופן גלגולו, באופן אחר שנבאר עתה בקצור, עם שכבר נתבאר אצלינו במקום אחר, והוא, כי הנה אם בסדר גלגולי נשמתו קדמו אליו ע"ד משל, עשרים או שלשים מגולגלים, צריך לדעת אם הראשון שבכל אלו השלשים, היו בו ע"ד משל נר"ן מבי"ע, ופגם בהם, הנה כל השלשים הבאים אחריו, אעפ"י שלא נכנס בהם רק בחי' נפש בלבד, צריכים להתקן כאלו פגמו בכל בי"ע. לפי שבתחלה בראשון שקדם לכלם, היתה הנפש מקבלת אור מן הנשמה של הבריאה, ועתה צריך לההזיר אליה האור ההוא שהיה לה בתחלה, ואז יושלם תקון תשובתה. וז"ס פסוק

כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה.

כי לפעמים יחטא האדם חטא קל מאד, וידקדקו עמו, ונפרעים ממנו כאלו חטא חמור מאד, כפלים מאשר חטא. ולכן אין להרהר אחר מדותיו יתברך, אם יראה האדם כיוצא בדברים אלו, שלכאורה אין הדעת סובלתם, והכל מאתו יתברך בצדק ובמשפט. ואמנם אם מן הראשון עד הט' הראשונים שבאלו השלשים, לא זכו רק אל נפש ורוח, והעשירי זכה גם אל הנשמה, ואחר כך חטא ופגם בה, הנה החטא ראשונים פגימתם וגם תקונם ותשובתם, היא סוד רוח לבד, ומכ"ש נפש. אבל העשירי, וכן כל השאר שממנו ואילך, עד סיום השלשים, פגימתם ותקונם הוא גם בסוד נשמה. ומזה תקיש לשאר פרטי פרטים עצמו מספר. ונמצא, כי אין האדם יכול לשוב בתשובה שלימה כתקנה, עד שידע שרש מקום אחיזת נשמתו, ובחי' המגולגלים מבחי' נשמתו שקדמו אליו אשר על כן החמירו בזוהר שיר השירים, בפסוק

הגידה לי שאהבה נפשי

וכו', שצריך האדם לידע מי נשמתו, ועל מה בא לעה"ז, ומה צריכה לתקן, כנזכר שם בארך:


Также, касательно исправления покаянием человека, нужно человеку ещё способ (אופן образ) его воплощения, таким образом что выясним теперь кратко, что уже было выяснено у нас в ином месте. Только в порядке воплощения его Нэшама предыдущих ему, например, двадцать или тридцать воплощений, нужно знать если первый из всех этих тридцати, имел, например, НаРа״Н от БИ״А, и повредил в них, то все тридцать следующие за ним, несмотря на то, что вошёл в них только одна бхина Нефеш (בחי' נפש), должны исправиться как будто повредили весь БЕ״А. Потому что, изначально, предваряя всё, была Нефеш, которая получает Свет из Нэшама дэ-Брия, и теперь нужно вернуть к ней Свет, тот что был у неё изначально. А затем завершится исправление её покаянием. И это внутренний смысл стиха:

«Ибо принял он от руки АВАЯ вдвое за все грехи свои.» (Исайя 40:2).

Потому что человек иной раз согрешит очень легким грехом, но с ним будут тщательными и взыщут (נפרע) с него как-будто грех очень тяжелый вдвойне. И поэтому не помыслит после наказания Благословенный, А если увидит человек как выходит в речах эти, что якобы нет знания их тяготы, и всё от него Да Благословенного по справедливости и правосудию. И хотя, если от первого до девятого из первых в этих тридцати, удостоились только Нефеш и Руах, а на десятом удостоившись также Нэшамы грешит после этого и вредит ей, то грех первых повредит их, а также исправит их и покается в них. Это тайна только Руах, и тем более Нефеш. Но десятый, и также все остальные от него и дальше, до того конца тридцати, повредит их и исправит их он также в тайне Нэшама. А из этого проведёшь аналогию остальным частным деталям сам. И обнаруживаем, что человек не может вернуться в покаянии совершенном как исправление, до того что узнает корень места опоры его Нэшама, и Бхинот воплощающиеся из категории его Нэшамот, которые предшествуют ему, как об этом сказали в Зоар Песнь Песней, в стихе:

«Скажи мне, ты, которого любит душа моя..»

и т.д., что нужно человеку знать, кто его Нэшама, и зачем пришла в Олам аЗэ, и что должна исправить, как упоминалось там в источнике.


הקדמה ז

וז"ל, ועוד נרחיב בדרוש הזה, ענין נשמות החדשות והישנות מי הם. הנה כבר נתבאר כי קצת נשמות יש, שלא באו כלולות בנשמת אדה"ר כשנברא, ואלו נקראים נשמות חדשות באמת לגמרי. אבל כל הנשמות אשר כבר באו כלולות בנשמת אדה"ר, הם הנקראים נשמות ישנות, בערך החדשות האמתיות הנז'. אמנם יש בהם בעצמם ב' מדרגות חלוקות. ועתה נבאר ענין אלו הנשמות, כי הנה יש בהם שלש מדרגות, האחת היא, הנשמות שלא נכללו בנשמת אדה"ר, ואלו נקראים נשמות חדשים לגמרי. השנית הוא, כי כשמטא אדה"ר, נודע הוא כי נשרו ממנו איבריו, והלך ונתמעט, עד אשר לא עמד אלא עד ק' אמה, בסוד ותשת עלי כפכה. וכמו שאירע זה בבתי' גופו, כן אירע לו בבחי' נשמתו. והנה אותם הנצוצות של נשמתו, שנשארו קיימות בו אחר החטא, שהם העצמות הנשאר לחלק אדה"ר, הנה כאשר אחר חטאו הוליד את קין והבל כסברת רז"ל וס"ה, הנה מנצוצות הנז' יצאו קין והבל, ואלו נקראים מדרגה שניה. השלישית הוא, אותם הנצוצות של נשמתו, שנסתלקו ממנו כאשר חטא, וחזרו לרדת וליפול לעמקי הקליפות, אשר לזה רמזו חז"ל וקראום בשם נשירת אברים. ודע, כי מזו המדרגה השלישית, היתה נשמתו של שת, בנו של אדה"ר: